کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ن‍ع‍م‍ت‌
ح‍س‍ن‌ زاده‌، ب‍ه‍رام‌
م‍ح‍م‍دزاده‌، ش‍ه‍رام‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌ خ‍رازی‌، م‍ح‍م‍دم‍س‍ع‍ود
ف‍لاح‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
م‍ی‍رش‍ف‍ی‍ع‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ج‍ن‍گ‍ل‌
اطل‍س‌
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور( ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌)
م‍ی‍زان‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ف‍ردوس‍ی‌
خ‍ورش‍ی‍د
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مسکن
تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور( نهاد ریاست جمهوری )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی قوانین مالک و مستاجر
احمدی ، نعمت ؛  تهران اطلس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۴‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین درباره روابط موجر و مستاجر و تصرف عدوانی و انتقال مال غیر بانضمام قانون تملک آپارتمان ها و آراء هیئت دیوانعالی کشور
تهران خورشید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات مالک و مستاجر
تهران فردوسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین اجاره
تهران گنج دانش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طرح دعاوی
میرشفیعیان ، مهدی ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۶،۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۴‬,‭‌م۹۳۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی رسیدگی به دعاوی اجاره و سرقفلی همراه با شرح و توضیح آراء صادره و مربوط به آن
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستاجر( مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ ) به انضمام مثال های قضایی از پرونده های مطروحه و بررسی رویه قضایی و قوانین مرتبط علمی -کاربردی
فلاح ، محمدرضا ؛  تهران جنگل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۴‬,‭‌ف۸۲۶‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستاجر( مصوب دوم مردادماه ۱۳۵۶ ) به انضمام مثال های قضایی از پرونده های مطروحه و بررسی رویه قضایی و قوانین مرتبط علمی -کاربردی
فلاح ، محمدرضا ؛  تهران جنگل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۴‬,‭‌ف۸۲۶‌ث‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تحلیلی اراضی و املاک :اثبات ، ثبت ، تملک اراضی و املاک شامل تعاریف انواع اراضی ، ادله اثبات مالکیت اراضی ( اقرار، سند، شهادت سوگند امارات ... )
حسن زاده ، بهرام ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۴‬,‭‌ح۵۲۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستاجر :تعیین سرقفلی ، حق کسب و پیشه و تجارت ، اجاره بها، تعدیل اجاره بها و اجرت المثل اماکن مسکونی و غیر مسکونی
علیزاده خرازی ، محمدمسعود ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۴‬,‭‌ع۸۵۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روابط موجر و مستاجر
محمدزاده ، شهرام ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۴۳۴،/۵۵‬,‭‌م۳۴۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک