کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌
ب‍ودج‍ه‌ ری‍زی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍س‍اب‌ س‍ی‍اق‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -ای‍ران‌ -ح‍س‍اب‍داری‌
ب‍ودج‍ه‌ری‍زی‌ -ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آذر، ع‍ادل‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌
اق‍وام‍ی‌، داود
ع‍ب‍اس‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
رن‍ج‍ب‍ری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ب‍خ‍ش‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د
ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌
م‍وس‍ی‌ زاده‌، رض‍ا
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ب‍اب‍اج‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
زن‍دی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 
ناشر:
م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
س‍م‍ت‌
م‍ج‍د
اق‍ت‍ص‍اد ف‍ردا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دان‍ش‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍ی‍زان‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍ی‍ام‌
ره‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد بخش عمومی
زندی حقیقی ، منوچهر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۳۶‬,‭۵۵‬,‭ز۶۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی قوانین و مقررات مالی
محسنی ، عباس ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌م۳۲۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دولتی در ایران
سمیعی ، عبدالمحمد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۶۵۷‬,‭۶۱‬,‭‌س۷۴۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی
اقوامی ، داود ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۳- ۱۳۹۰ -۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۶۵۷‬,‭۶۱‬,‭‌ف‍لا۶۷۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی بودجه و خزانه
زندی حقیقی ، منوچهر ؛  تهران پیام   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۵۲‬,‭۴۸۰۹۵۵‬,‭ز۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مالیه عمومی
ابراهیمی ، جهانبخش ؛  تهران دانشور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۵‬,‭‌ف‍لا۱۳۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مالی و مالیه عمومی
رنجبری ، ابوالفضل ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۵‬,‭ر۷۲۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون محاسبات عمومی کشور سال ۱۳۸۲
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران رهام   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۳‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ت‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظام آمارهای مالی دولت
تهران مجلس شورای اسلامی ، مرکز پژوهشها   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۶۵۷‬,‭۶۱‬,‭‌ن۴۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی
موسی زاده ، رضا ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۵-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۳۶‬,‭۵۵‬,‭‌م۸۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با مالیه عمومی
بخشی ، لطفعلی ؛  تهران اقتصاد فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۳۶‬,‭‌ب۳۴۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و کنترل های مالی دولتی
باباجانی ، جعفر ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۳۶‬,‭‌ب۱۱۳‌ح‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بودجه ریزی عمومی :نهادهای بودجه ریزی و بودجه محلی
آذر، عادل ؛  تهران سمت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۵۲‬,‭۴۸۰۹۵۵‬,‭آ۲۷۶‌بو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بودجه در بخش عمومی و رویکردهای نوین آن
عباسی ، ابراهیم ؛  تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۵۲‬,‭۴۸۰۹۵۵‬,‭‌ع۲۹۸‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قوانین السیاق
شیبانی کاشانی ، محمدکاظم ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۶۵۷‬,‭۶۱‬,‭‌ش۸۸۸‌ق‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک