کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
خ‍لاق‍ی‍ت‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -ت‍رک‍ی‍ه‌
رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ع‍دال‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -ای‍ران‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -ف‍س‍اد
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ -ق‍ف‍ق‍از
ح‍ق‍وق‌ -ات‍ح‍ادی‍ه‌ اروپ‍ا
ارزش‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ه‍وی‍ت‌ گ‍روه‍ی‌
وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
ای‍ران‌ -زن‍دگ‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
زن‍ان‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌
خ‍ان‍واده‌ -ای‍ران‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ق‍دی‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌
ص‍ال‍ح‍ی‌ ام‍ی‍ری‌، رض‍ا
ک‍اوس‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
اح‍دی‌، اف‍س‍ان‍ه‌
ک‍وزه‌ گ‍رک‍ال‍ج‍ی‌، ول‍ی‌
ه‍رم‍زی‌، ش‍ان‍ی‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، داوود
ح‍اج‍ی‍ان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ن‍گ‍ارن‍ده‌، ج‍واد
س‍ل‍طان‍ی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
انسجام ملی و تنوع فرهنگی
صالحی امیری ، رضا ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۴‬,‭‌ص۳۱۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنکاشی در هویت ایرانی
حاجیانی ، ابراهیم ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۴‬,‭‌ح۱۶۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رسانه و مشارکت سیاسی
سلطانی فر، محمد ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۲۳‬,‭‌س۶۵۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هویت اجتماعی
نگارنده ، جواد ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۵‬,‭‌ن۶۲۸‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی
احدی ، افسانه ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۲‬,‭‌ف‍لا۲۶۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی نهاد خانواده در ایران
حاجیانی ، ابراهیم ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۸۵۰۹۵۵‬,‭‌ح۱۶۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه
نقدی نژاد، حسن ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۵۶‬,‭‌ن۵۷۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اتحادیه اروپا و سیاست بین الملل
کیانی ، داوود ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۴۲۲‬,‭‌ک۹۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه
صالحی امیری ، رضا ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۵۵‬,‭‌ص۳۱۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیاست و امنیت در قفقاز
کوزه گرکالجی ، ولی ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۹۴۷‬,‭۵۲‬,‭‌ک۸۲۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نوآوری
صالحی امیری ، رضا ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۳۵‬,‭‌ص۳۱۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی امریکا در قبال جهان اسلام
هرمزی ، شانی ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۹۷۳‬,‭۹۲‬,‭‌ه۵۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی چالش ها و راهبردها
کاوسی ، اسماعیل ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۰۱‬,‭‌ک۳۲۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رسانه و مدیریت بحران
صالحی امیری ، رضا ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۵۶‬,‭‌ص۳۱۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فساد اداری زمینه ها و راهبردها
حاجیانی ، ابراهیم ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۵۳‬,‭۴۶‬,‭‌ح۱۶۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی فرهنگی
صالحی امیری ، رضا ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌ص۳۱۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زنان و توسعه
صالحی امیری ، رضا ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴۲‬,‭‌ص۳۱۱ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق و جهانی شدن
حاجیانی ، ابراهیم ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۳۷۲‬,‭‌ح۱۶۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
الزامات توسعه فرهنگ کارآفرینی
صالحی امیری ، رضا ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۰۴‬,‭‌ص۳۱۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
عدالت اجتماعی
صالحی امیری ، رضا ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۳۷۲‬,‭‌ص۳۱۱‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2