کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ت‍روری‍س‍م‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍وی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
طب‍اطب‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
خ‍رازی‌، ف‍ردی‍ن‌
اح‍م‍دی‌ ل‍ف‍ورک‍ی‌، ب‍ه‍زاد
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شورای حقوق بشر و راهبردهایی در خصوص نحوه تعامل جمهوری اسلامی ایران
خرازی ، فردین ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک گروه پژوهشی مطالعات بین الملل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۴۲۳‌شو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب شناسی تروریسم
احمدی لفورکی ، بهزاد ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۶۲۵۰۱۶‬,‭‌ف‍لا۲۸۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایران و سازمان های بین المللی در ابتدای هزاره سوم
طباطبایی ، علی ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۵۵‬,‭ط۳۷۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر :روندها و نظرها
موسویان ، حسین ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۴۸۱‬,‭‌م۸۴۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک