کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌ -ای‍ران‌
م‍س‍وول‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌)
ع‍ق‍د ض‍م‍ان‌
چ‍ک‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ پ‍ل‍ی‍س‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ -ای‍ران‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ای‍ران‌ .ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ح‍ق‍وق‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -خ‍ودآم‍وز
ق‍رارداده‍ا -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا - ای‍ران‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ف‍ران‍س‍ه‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ک‍ار -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
رن‍ج‍ب‍ری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
م‍ت‍ی‍ن‌ دف‍ت‍ری‌، اح‍م‍د
اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‍ا
ل‍طف‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
م‍دن‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ارف‍ه‌
ب‍ول‍ک‌، ب‍رن‍ار
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌
ال‍ت‍اوی‍لا، ان‍ری‍ک‍و
وک‍ی‍ل‌، ام‍ی‍رس‍اع‍د
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ن‍اص‍رع‍ل‍ی‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ک‍ری‍م‍ی‌، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
پلیس بین الملل "انترپول "
عباسی ، محمود ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۲۰۶۰۱‬,‭‌ع۲۹۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی انگلیسی -فارسی
کریمی ، لطف الله ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭‌ک۵۱۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت تطبیقی
اسکینی ، ربیعا ؛  [تهران ] مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۲‬,‭‌ف‍لا۵۲۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۳۲‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ع‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اجرای احکام جزایی
مدنی کرمانی ، عارفه ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۴۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت مدنی
حسینی نژاد، حسینقلی ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲‬,‭‌ح۶۱۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جنبه های کاربردی خصوصی سازی ( بانضمام قوانین و مقررات ایران )
[تهران ] مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۹۲۵‬,‭‌ج۶۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی قضائی
التاویلا، انریکو ؛  [تهران ] مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۷۱۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کیفرشناسی
بولک ، برنار ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۴۴۰۳۵‬,‭‌ب۷۸۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی مدنی و بازرگانی
متین دفتری ، احمد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌م۲۵۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون صدور چک ، مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۷۳/۸/۱۱
تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مترجم :همسفر زائران ، بازرگانان و مسافران به کشورهای عربی
عبدالله ، ناصرعلی ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۸۲۴‬,‭‌ع۳۵۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به انضمام آئین نامه اجرائی آن
تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گفت و گو روشی نوین درآموزش مکالمه عربی
عبدالله ، ناصرعلی ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۸۳۴‬,‭‌ع۳۵۴‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بیمه
مدنی کرمانی ، عارفه ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۸۶‬,‭‌م۴۲۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کاربه ضمیمه قانون کار جمهوری اسلامی ایران ...
رنجبری ، ابوالفضل ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭ر۷۲۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دعاوی خانوادگی دعوی طلاق -دعوی حضانت -دعوی انفاق -دعوی مهریه -دعوی نسب و دعاوی فرعی ناشی از آن
مدنی کرمانی ، عارفه ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۱۵‬,‭‌م۴۲۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۳ - ۱۳۸۷ -۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۲۳‬,‭و۶۸۶‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آثار قراردادها و تعهدات
شهیدی ، مهدی ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ش۸۶۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران
لطفی ، اسدالله ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ل۴۸۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3