کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ش‍ون‍ت‌ -ف‍ران‍س‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
پ‍رف‍ی‍ت‌، آل‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دوره حقوق جزای عمومی
محسنی ، مرتضی ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۵- ۱۳۷۶ - ۱۳۸۲ -۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۳۲۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ هائی به خشونت
پرفیت ، آلن ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۶۰۹۴۴‬,‭‌پ۳۵۴‌پ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک