کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ح‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روم‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
م‍ص‍ر -دی‍ن‌
ت‍اری‍خ‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
اق‍ت‍ص‍اد -آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
چ‍ی‍ن‌ -دی‍ن‌
زردش‍ت‍ی‍ان‌ -آداب‌ و رس‍وم‌
م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۵-۱۲۶۱
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
اروپ‍ا -دی‍ن‌
م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ -ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍د -دی‍ن‌
اخ‍ت‍رگ‍وی‍ی‌ ه‍ن‍دی‌
ف‍ارس‍ی‌ -ری‍ش‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍لام‌ -ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
ی‍ون‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
ی‍ه‍ودی‍ت‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -دی‍ن‌
 
پدیدآور:
ت‍اف‍ل‍ر، آل‍وی‍ن‌
ف‍لاح‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،۱۳۳۷ - گ‍ردآورن‍ده‌
ای‍زدی‍ن‍اه‌، م‍ه‍رداد
ع‍ل‍وی‌، ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اروف‍ک‍ی‍ن‌، ف‍ئ‍ودور پ‍ت‍رووی‍چ‌
س‍وک‍رات‍ی‍ن‍گ‌، ش‍وم‍ات‌
پ‍ی‍گ‍ول‍وس‍ک‍ای‍ا، ن‍ی‍ن‍ا وی‍ک‍ت‍وروون‍ا
ای‍زدپ‍ن‍اه‌، م‍ه‍رداد
پ‍اش‍ن‍گ‌، م‍ص‍طف‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍ح‍ور
م‍ح‍ور
م‍ح‍ور: ج‍ام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مصدق مصدق است ( تاریخ نهضت ملی ایران )
علوی ، امیر حسین ؛  تهران محور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۰۹۲۴‬,‭‌م۶۱۲/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آنسوی بحران
تافلر، آلوین ؛  تهران محور: جامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۹۰۴‬,‭آ۲۳۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب هدیه :انسان موفق ، گزیده ی سخنان اثربخش
فلاحی ، منصور،۱۳۳۷ - گردآورنده ؛  تهران نشر محور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۱‬,‭‌ف۸۳۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با دین مسیح
ایزدپناه ، مهرداد ؛  تهران محور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۰۹‬,‭‌ف‍لا۹۷۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ادیان قدیم مصر
ایزدپناه ، مهرداد ؛  تهران محور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۰۰‬,‭۹۳۲‬,‭‌ف‍لا۹۷۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ شرق باستان
کاروفکین ، فئودور پتروویچ ؛  تهران محور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۹۳۰‬,‭‌ک۱۵۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روم باستان
کاروفکین ، فئودور پتروویچ ؛  تهران محور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۹۳۷‬,‭۰۱‬,‭‌ک۱۵۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ یونان باستان
کاروفکین ، فئودور پتروویچ ؛  تهران محور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۹۳۸‬,‭‌ک۱۵۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران باستان
پیگولوسکایا، نینا ویکتوروونا ؛  تهران محور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱‬,‭‌پ۹۷۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با دین زرتشت
ایزدپناه ، مهرداد ؛  تهران محور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اسلام و فرقه های آن
ایزدیناه ، مهرداد ؛  تهران محور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا۹۷۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با دین یهود
ایزدپناه ، مهرداد ؛  تهران محور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۶‬,‭‌ف‍لا۹۷۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ادیان قدیم اروپا
ایزدپناه ، مهرداد ؛  تهران محور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۰۰‬,‭۹۳۶‬,‭‌ف‍لا۹۷۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ادیان هند
ایزدپناه ، مهرداد ؛  تهران محور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۰۰‬,‭۹۳۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ادیان قدیم ایران و بین النهرین
ایزدپناه ، مهرداد ؛  تهران محور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۰۰‬,‭۹۳۵‬,‭‌ف‍لا۹۷۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ادیان چین و ژاپن
ایزدپناه ، مهرداد ؛  تهران محور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۰۰‬,‭۹۳۱‬,‭‌ف‍لا۹۷۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پاشنگ :ریشه یابی واژگان پارسی
پاشنگ ، مصطفی ؛  تهران محور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۲‬,‭‌پ۲۱۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طالع بینی هندی
سوکراتینگ ، شومات ؛  تهران محور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۱۳۳‬,‭۰۹۵۴‬,‭‌س۸۱۸ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک