کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍درس‍ه‌ ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍درس‍ه‌ ه‍ا -ن‍ظارت‌ و س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍درس‍ه‌ ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
م‍درس‍ه‌ ه‍ا -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
م‍درس‍ه‌ ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
 
پدیدآور:
ک‍اف‍م‍ن‌، راج‍ر
س‍رج‍ووان‍ی‌، ت‍ام‍س‌ ج‌.
چ‍ان‍س‌، پ‍ت‍ی‌ ال‌.
ه‍رم‍ن‌، ج‍ری‌ ج‍ان‌
ه‍وی‌، وی‍ن‌
ب‍ران‍ت‌، رون‍ال‍د اس‌.
 
ناشر:
گ‍وی‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارس‍ب‍اران‌
س‍خ‍ن‍وران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی
هوی ، وین ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۱،۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲‬,‭‌ه۸۹۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی تغییر و نوگردانی در مدیریت آموزشی
هرمن ، جری جان ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۴-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۰۰۹۷۳،/۲‬,‭‌ه۵۳۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر رهبری آموزشی و رفتار سازمانی :تئوری در عمل
چانس ، پتی ال . ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲‬,‭‌چ۱۹‌م‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظارت ( آموزشی :)باز تعریف
سرجووانی ، تامس ج . ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۴‬,‭‌س۴۴۳‌ن‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت افزوده و بهبود روزافزون نظام آموزشی
کافمن ، راجر ؛  تهران گویا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۰۰۹۷۳،/۲‬,‭‌ک۲۴۶‌م‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری موثر در موسسات یاددهنده و یادگیرنده
برانت ، رونالد اس . ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵۲۳‬,‭‌ب۴۱۱‌یز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک