کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
م‍درس‍ه‌ ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
اش‍راق‍ی‌، آرم‍ان‌
م‍ی‍رک‍م‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ره‍ن‍م‍ای‌ رودپ‍ش‍ت‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌، ج‍م‍ال‌
م‍ن‍اف‍ی‌، س‍ی‍ده‍ادی‌، ۱۳۶۰-
ن‍وروش‌، ای‍رج‌
طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ای‍م‍ان‌- ص‍ف‍ار
ی‍س‍طرون‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌)، واح‍د م‍رک‍زی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ رج‍اء
آزاده‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات مدیریت
طباطبایی ، محمد ؛  تهران کتابفروشی دهخدا   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۰۰۳‬,‭ط۳۷۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مدیریت آموزشی
میرکمالی ، محمد ؛  تهران یسطرون   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲‬,‭‌م۹۵۸‌فر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حسابداری نوروش :فرهنگ انگلیسی -فارسی اصطلاحات حسابداری ، مالی و مدیریت
نوروش ، ایرج ؛  تهران ایمان - صفار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۵۷‬,‭۰۳‬,‭‌ن۷۵۵‌فر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات مدیریت بازاریابی با بیش از ۲۰۰۰ واژه و اصطلاح
خانی جزنی ، جمال ؛  قزوین مرکز آموزش عالی رجاء   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۸۰۰۳‬,‭‌خ۲۸۲‌فر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات تخصصی حسابداری مدیریت انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
رهنمای رودپشتی ، فریدون ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، واحد مرکزی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۱۵۱۱‬,‭ر۸۹۴‌فر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت ویژه داوطلبین آزمون های سراسری و آزاد کارشناسی ارشد و دکتری به انضمام کلیه سوالات آزمون های مدیریت ABM ، اجرایی ، بازرگانی ، صنعتی ، تکنولوژی ، دولتی ، غیردولتی ، مالی ، بیمه ، TI حاوی متون تخصصی مدیریت و سوالات درک مطلب ، آزمون های سراسری و آزاد، خودآزمایی و واژه نامه تخصصی
اشراقی ، آرمان ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۹- ۱۳۹۳ -۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف‍لا۵۵۳ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت
تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۰۲۴۶۵۸،/۶۴‬,‭ز‌ب۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت :ویژه رشته های مجموعه مدیریت شامل ...
منافی ، سیدهادی ، ۱۳۶۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۵۷۵۳،آدرس ناشر :تهران ، خ .انقلاب ، مقابل دانشگاه تهران ، جنب بانک ملت ، پ ۱۲۰۲ آزاده   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷۸۷۸۸۶۸۷۸ز۱۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک