کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍رادی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راج‍ع‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌
دم‍وک‍راس‍ی‌ -دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
وس‍ای‍ل‌ دی‍د و ش‍ن‍ودی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‍پ‍س‍ت‌، س‍ی‍م‍ور م‍ارت‍ی‍ن‌
ب‍اد، ج‍ان‌
م‍رادی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی شناخت خدمات و کتاب های مرجع
مرادی ، نورالله ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌م۴۳۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آرشیوهای دیداری -شنیداری
مرادی ، نورالله ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۱۷۷‬,‭‌م۴۳۵‌م‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ارتباطشناسی و کتابداری
باد، جان ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵‬,‭‌ب۱۴۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف دموکراسی
لیپست ، سیمور مارتین ؛  تهران وزارت امور خارجه ، کتابخانه تخصصی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۲۱‬,‭۸۰۳‬,‭‌ل۸۴۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
به همین سادگی
مرادی ، نورالله ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۹۲۰‬,‭۰۵۵‬,‭‌م۴۳۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آرشیوداری دیداری -شنیداری
مرادی ، نورالله ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۱۷۷‬,‭‌م۴۳۵آر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک