کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍رث‍ی‍ه‌ و م‍رث‍ی‍ه‌ س‍رای‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍رث‍ی‍ه‌ و م‍رث‍ی‍ه‌ س‍رای‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ش‍وری‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ش‍اف‍ی‌
راش‍دم‍ح‍ص‍ل‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ال‍م‍اس‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
ال‍ش‍رک‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر
ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
در عزایت آسمان نیلی قباست :پیرامون نوحه و نوحه سرایی
الماسی ، مهدی ؛  تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹۳۱‬,‭‌ف‍لا ۷۳۵ د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شعر الرثاء فی العصر الجاهلی :دراسه فنیه
شوری ، مصطفی عبدالشافی ؛  لونجمان الشرکه المصریه العالمیه للنشر   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌ش۷۱۶‌ش‬,‭۱۹۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شعر الرثاء فی صدر الاسلام :دراسه موضوعیه فنیه
شوری ، مصطفی عبدالشافی ؛  لونجمان الشرکه المصریه العالمیه للنشر   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ش۷۱۶‌ش‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نام شناخت توصیفی منظومه های دینی فارسی
راشدمحصل ، محمدرضا ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹۰۱۶‬,‭ر۲۱۶‌ن‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک