کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رغ‌ آم‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -ان‍گ‍ی‍زش‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
س‍ی‍س‍ت‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
اف‍ش‍ارس‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
ه‍ل‍م‍ن‌، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌
گ‍ارس‍ی‍ام‍ارک‍ز، گ‍اب‍ری‍ل‌
ک‍ام‍و، آل‍ب‍ر
س‍ارت‍ر، ژان‌ پ‍ل‌، ۱۹۰۵- ۱۹۸۰ م‌
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
ص‍ف‍دری‌، ح‍س‍ن‌
س‍ی‍گ‍ل‌، ب‍رن‍ی‌
ب‍راه‍ن‍ی‌، رض‍ا
 
ناشر:
م‍رغ‌ آم‍ی‍ن‌
ن‍ش‍ر م‍رغ‌ آم‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زنی ناتمام
هلمن ، لیلیان ؛  تهران نشر مرغ آمین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۲۵ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بزرگان سیستان
افشارسیستانی ، ایرج ؛  تهران مرغ آمین   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۷۴‬,‭‌ف‍لا۶۴۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عشق ، درمان و معجزه
سیگل ، برنی ؛  تهران نشر مرغ آمین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۵‬,‭‌س۹۵۵‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کیمیا و خاک ( موخره ای برفلسفه ادبیات )
براهنی ، رضا ؛  تهران مرغ آمین   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۰۶۲‬,‭‌ب۴۱۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رازهای سرزمین من
براهنی ، رضا ؛  تهران نشر مرغ آمین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ب۴۱۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زائران غریب :دوازده داستان
گارسیامارکز، گابریل ؛  تهران نشر مرغ آمین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۶۳‬,‭۶۴‬,‭‌گ۱۴۱ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
موفقیت های کلیدی
تریسی ، برایان ؛  تهران مرغ آمین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۱‬,‭‌ت۵۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
در بسته ( دوزخ )
سارتر، ژان پل ، ۱۹۰۵- ۱۹۸۰ م ؛  تهران مرغ آمین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۴۲‬,‭۹۱۴‬,‭‌س۱۴۵د‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آدم اول
کامو، آلبر ؛  تهران نشر مرغ آمین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۲۹۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زیر چتر تو خواب رفته ام :مجموعه شعر
صفدری ، حسن ؛  تهران نشر مرغ آمین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ص۶۹۴ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک