کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد غ‍ذای‍ی‌ -م‍ص‍رف‌ -آم‍ار
م‍س‍ک‍ن‌ -ای‍ران‌ -آم‍ار
آم‍ار -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -ای‍ران‌ -آم‍ار
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
آم‍ار -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ت‍ه‍ران‌( اس‍ت‍ان‌ -)س‍رش‍م‍اری‌،۱۳۷۵
ای‍ران‌ -آم‍ار
ای‍ران‌ -آم‍ار -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
اص‍ف‍ه‍ان‌( اس‍ت‍ان‌ -)س‍رش‍م‍اری‌،۱۳۷۵
ای‍ران‌ -آم‍ار -س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ -آم‍ار
ش‍ه‍رداری‌ -ای‍ران‌ -ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا -آم‍ار
 
پدیدآور:
ک‍ات‍س‌، س‍ام‍وئ‍ل‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ آم‍ار
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌، دف‍ت‍ر ری‍اس‍ت‌ و ام‍ور ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ و رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری رشد جمعیت ایران
[تهران ] مرکز آمار ایران   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۳۱۲‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۵۵
تهران مرکز آمار ایران   ،
شماره راهنما: ‭۳۱۲‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نتایج آمارگیری از مصرف خانوارهای شهری سال ۱۳
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۳۳۹‬,‭۴۸۶۴۱۳۰۱۲‬,‭‌م۴۷۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نتایج آمارگیری از هزینه شهرداریهای کشور، سالهای ۱۳
[تهران ] مرکز آمار ایران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭‌م۴۷۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمارگیری جاری جمعیت ۱۳۷۰ : نتایج تفصیلی
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۰۹۵۵،/۶۰۲۱‬,‭‌م۴۷۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نتایج آمارگیری جاری جمعیت ۱۳۷۲
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۶۰۲۱۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭‌س۲۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نتایج آمارگیری کشاورزی روستائی ۱۳۶۱-
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۶۰۳‬,‭۲۰۱۱۲‬,‭‌ن۲۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نتایج آمارگیری جاری جمعیت سال ۱۳۷۱ کل کشور
مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۶۰۹۵۵۰۲۱‬,‭‌م۴۷۵‌ن‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۴۵
تهران مرکز آمار ایران   ،
شماره راهنما: ‭۳۱۲‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌س‬,‭۱۳۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمار منتخب ۱۳۵۵
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭آ۷۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مختصر سالنامه آماری کشور۱۳۴۵
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭‌م۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،۱۳۷۵ : نتایج تفصیلی استان تهران :شهرستان تهران
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۶۰۹۵۵۱۲۲۰۲۱‬,‭‌م۴۷۵‌س‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن -۱۳۷۵ نتایج تفصیلی استان اصفهان :شهرستان کاشان ۴۳ - ۳
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۹۳۶۰۲۱،/۶۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشنامگی آمار
کاتس ، ساموئل ؛  تهران مرکز آمار ایران پژوهشکده آمار   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۵۱۹‬,‭۵۰۳۲۱‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
واژه ها و اصطلاحات آماری :فارسی -انگلیسی ، انگلیسی -فارسی
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۱۰‬,‭۰۳‬,‭و۱۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ایران در آیینه ی آمار ۱۳۸۲ شماره ی ۲۳
تهران مرکز آمار ایران ، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭‌م۴۷۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مجله فارسی
 
 
آمارهای منتخب جهان
تهران مرکز آمار ایران   ،
شماره راهنما: ۷۸۲آ ،۰۵ / ،۳۱۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مجله فارسی
 
 
ایران در آیینه آمار
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز آمار ایران   ،
شماره راهنما: ۹۶۶ال‍ف‌ ،۵۰۵ / ،۳۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن -۱۳۸۵ : جمعیت شهرهای کشور برحسب سن و جنس ( کل کشور۳)
تهران مرکز آمار ایران ، دفتر ریاست و امور بین الملل و روابط عمومی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۰۲۱،/۶۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌س‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3