کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ک‍ن‌ -ای‍ران‌ -آم‍ار
م‍س‍ک‍ن‌ -ای‍ران‌ -گ‍ی‍لان‌( اس‍ت‍ان‌ -)آم‍ار
م‍س‍ک‍ن‌ -ای‍ران‌ -س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌( اس‍ت‍ان‌ -)آم‍ار
آم‍ار -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ت‍ه‍ران‌( اس‍ت‍ان‌ -)س‍رش‍م‍اری‌،۱۳۷۵
ای‍ران‌ -آم‍ار -س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
م‍س‍ک‍ن‌ -ای‍ران‌ -ه‍م‍دان‌( اس‍ت‍ان‌ -)آم‍ار
ای‍ران‌ -آم‍ار
اص‍ف‍ه‍ان‌( اس‍ت‍ان‌ -)س‍رش‍م‍اری‌،۱۳۷۵
ای‍ران‌ -آم‍ار -س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ -آم‍ار
 
پدیدآور:
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌، دف‍ت‍ر ری‍اس‍ت‌ و ام‍ور ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ و رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌، دف‍ت‍ر رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری رشد جمعیت ایران
[تهران ] مرکز آمار ایران   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۳۱۲‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۵۵
تهران مرکز آمار ایران   ،
شماره راهنما: ‭۳۱۲‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمارگیری جاری جمعیت ۱۳۷۰ : نتایج تفصیلی
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۰۹۵۵،/۶۰۲۱‬,‭‌م۴۷۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نتایج آمارگیری جاری جمعیت ۱۳۷۲
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۶۰۲۱۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭‌س۲۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نتایج آمارگیری جاری جمعیت سال ۱۳۷۱ کل کشور
مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۶۰۹۵۵۰۲۱‬,‭‌م۴۷۵‌ن‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۴۵
تهران مرکز آمار ایران   ،
شماره راهنما: ‭۳۱۲‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌س‬,‭۱۳۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمار منتخب ۱۳۵۵
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭آ۷۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،۱۳۷۵ : نتایج تفصیلی استان تهران :شهرستان تهران
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۶۰۹۵۵۱۲۲۰۲۱‬,‭‌م۴۷۵‌س‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن -۱۳۷۵ نتایج تفصیلی استان اصفهان :شهرستان کاشان ۴۳ - ۳
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۹۳۶۰۲۱،/۶۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ایران در آیینه ی آمار ۱۳۸۲ شماره ی ۲۳
تهران مرکز آمار ایران ، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭‌م۴۷۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مجله فارسی
 
 
آمارهای منتخب جهان
تهران مرکز آمار ایران   ،
شماره راهنما: ۷۸۲آ ،۰۵ / ،۳۱۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن -۱۳۸۵ : جمعیت شهرهای کشور برحسب سن و جنس ( کل کشور۳)
تهران مرکز آمار ایران ، دفتر ریاست و امور بین الملل و روابط عمومی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۰۲۱،/۶۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌س‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن -۱۳۸۵ : نتایج تفصیلی ( کل کشور۱-۱)
تهران مرکز آمار ایران ، دفتر ریاست و امور بین الملل و روابط عمومی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۰۲۱،/۶۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌س‌ن‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن -۱۳۸۵ : نتایج کلی ( کل کشور۱)
تهران مرکز آمار ایران ، دفتر ریاست و امور بین الملل و روابط عمومی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۰۲۱،/۶۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌س‌ن‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن -۱۳۸۵ : نتایج کلی استان گیلان ( ۶-۲۴)
تهران مرکز آمار ایران ، دفتر ریاست و امور بین الملل و روابط عمومی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۲۰۲۱،/۶۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌س‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن -۱۳۸۵ : نتایج کلی استان همدان ( ۶-۲۹)
تهران مرکز آمار ایران ، دفتر ریاست و امور بین الملل و روابط عمومی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۴۰۲۱،/۶۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌س‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری کشور۱۳۸۶
تهران مرکز آمار ایران ، دفتر روابط عمومی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭‌م۴۷۵‌س‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سالنامه آماری کشور۱۳۸۷
تهران مرکز آمار ایران ، دفتر روابط عمومی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭‌م۴۷۵‌س‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن -۱۳۸۵ : نتایج کلی استان سیستان و بلوچستان ( ۶-۱۵)
تهران مرکز آمار ایران ، دفتر ریاست و امور بین الملل و روابط عمومی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۷۰۲۱،/۶۰۹۵۵‬,‭‌م۴۷۵‌س‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2