کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ آم‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ارگ‍ی‍ری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ای‌
ن‍رم‌ اف‍زار اس‌ -پ‍لاس‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ات‍س‌، س‍ام‍وئ‍ل‌
رائ‍و، پ‍ودوری‌
خ‍زائ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ آم‍ار
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ آم‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشنامگی آمار
کاتس ، ساموئل ؛  تهران مرکز آمار ایران پژوهشکده آمار   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۵۱۹‬,‭۵۰۳۲۱‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تحلیل سری های زمانی به کمک نرم افزارSULP-S
خزائی ، مجتبی ؛  تهران مرکز آمار ایران ، پژوهشکده آمار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۳۶۹،/۲۸۵۵‬,‭‌خ۵۱۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی نمونه گیری و کاربردهای آن
رائو، پودوری ؛  تهران مرکز آمار ایران ، پژوهشکده آمار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۳۳‬,‭ر۳۲۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی آمارگیری
تهران مرکز آمار ایران ، پژوهشکده آمار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۳۳‬,‭ر۸۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک