کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -ای‍ران‌
ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌ -)م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌
رواب‍ط ک‍ار
اس‍لام‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
س‍ی‍اس‍ت‌ پ‍ول‍ی‌
م‍درس‍ه‌ ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍ش‍اوره‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍ادی‍ان‍ی‌، داود، گ‍ردآورن‍ده‌
ف‍ری‍دم‍ن‌، م‍ی‍ل‍ت‍ون‌
ع‍ل‍وی‌، ام‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
دی‍وی‍س‌، ک‍ی‍ت‌
وای‍ل‍ز، ک‍ی‍م‍ب‍ل‌
م‍ص‍ب‍اح‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
س‍ت‍ی‍رزه‌، ری‍چ‍اردام‌
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
داش‍گ‍رزاده‌، خ‍داب‍خ‍ش‌
گ‍ری‍ن‌، ادوارد .ج‍ی‌
چ‍رچ‍م‍ن‌، چ‍ارل‍زوس‍ت‌
س‍ای‍م‍ون‌، ه‍رب‍رت‌ ای‌.
م‍ک‌ ک‍ن‍ل‌، ج‍ان‌ اچ‌.
دوب‍ورد، روب‍رت‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
روش ارزیابی مدیریت
مک کنل ، جان اچ . ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۱۳‬,‭‌م۷۳۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت اسناد( تنظیم پرونده های اداری ، فنی ، آموزشی و پزشکی )
امیرشاهی ، منوچهر ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۲-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۶۵۱‬,‭۵۳‬,‭‌ف‍لا۸۲۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر مدیرت در اسلام :مجموعه مقالات چهارمین سمینار بین المللی مدیریت اسلامی
سمینار بین المللی و مدیریت اسلامی ( چهارمین :۱۳۷۱ ، تهران ) ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۲-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۶۵۸‬,‭‌س۷۵۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بهبود روشها و حیطه عملکرد آن
داشگرزاده ، خدابخش ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۶‬,‭د۱۹۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مکتب پولی
فریدمن ، میلتون ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۳۲‬,‭۴۶‬,‭‌ف۶۹۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مدیریت و سازمان ( رفتارشناسی )
علوی ، امین الله ؛  [تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭‌ع۸۲۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رفتار اداری بررسی در فراگردهای تصمیم گیری در سازمان اداری
سایمون ، هربرت ای . ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴‬,‭‌س۲۶۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی پیرامون مسائل اعتقادی و اخلاقی
مصباح ، محمدتقی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۲‬,‭‌م۵۹۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭‌م۴۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای مشاوره ای
دوبورد، روبرت ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۳‬,‭د۷۳۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نظریه سیستمها
چرچمن ، چارلزوست ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۳۲‬,‭‌چ۳۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روابط انسانی
دیویس ، کیت ؛  [تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۱۵۱‬,‭د۹۹۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت
ساعتچی ، محمود ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌س۱۷۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش و رفتار در کار
ستیرزه ، ریچاردام ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌س۳۶۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی
عبادیانی ، داود، گردآورنده ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۶۸‬,‭‌ع۲۷۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق کارگزاران
[تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۶۵‬,‭‌ف‍لا۳۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربرد برنامه ریزی جامع
گرین ، ادوارد .جی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۱۲‬,‭‌گ۴۲۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۵۴‬,‭۵۵۰۶‬,‭‌س۱۵۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران
میرحسینی ، مهدی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۵۴‬,‭۵۵۰۶‬,‭‌م۹۲۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و رهبری آموزشی
وایلز، کیمبل ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۰۱۳‬,‭و۳۷۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4