کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ -ای‍ران‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ای‍ران‌ -چ‍ک‍ی‍ده‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -خ‍دم‍ات‌ دی‍د و ش‍ن‍ودی‌
دی‍س‍ک‍ه‍ای‌ ف‍ش‍رده‌ -ای‍ران‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ خ‍ارج‌ از ک‍ش‍ور -پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -چ‍ک‍ی‍ده‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -خ‍ودک‍اری‌
دورک‍اری‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -م‍ن‍اب‍ع‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
وی‍ل‍ک‍ی‌، ک‍ری‍س‌
اش‍م‍ن‌، ج‍ان‌
لام‍ب‍رت‌، ج‍ی‍ل‌
دل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ه‍ان‍ت‍ر، اری‍ک‌
ب‍ل‍ی‍ک‌، م‍ون‍ی‍ک‍ا
ب‍اب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍ولادی‌، اش‍رف‌ ال‍س‍ادات‌
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، زاه‍د
ه‍ارب‍ور، راب‍ی‍ن‌ ت‍ی‌
ع‍ل‍ی‍دوس‍ت‍ی‌، س‍ی‍روس‌
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ک‍راف‍ورد، ج‍ان‌
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‌، اس‍ت‍ل‌ام‌
 
ناشر:
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
[م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌]
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی اصطلاحنامه ها
فولادی ، اشرف السادات ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۰۲۵۴۹‬,‭‌ف۸۹۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی توصیفی :لغتنامه های تخصصی انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
بیگدلی ، زاهد ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۴۱۳‬,‭‌ب۹۵۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دریافت مدارک کارشناسی ارشد و دکترا
فیلیپس ، استل ام ؛  تهران [مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ]   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۲‬,‭‌ف۹۹۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی کامپیوتری
هانتر، اریک ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳‬,‭‌ه۳۶۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بانک اطلاعات محققین و متخصصین کشور
تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۲۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۵۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم سیاسی انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیبسی
آقابخشی ، علی ، گردآورنده ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۳‬,‭آ۶۴۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان دیسک های نوری در مراکز آموزشی و تحقیقاتی ایران
دلیلی ، حمید ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۰۰۴۵۶۵‬,‭د۶۶۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه ها
علیدوستی ، سیروس ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۲۱‬,‭۶۴‬,‭‌ع۸۵۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی خدمات کتابداری و اطلاع رسانی
کرافورد، جان ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۱‬,‭‌ک۴۲۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب منابع اطلاعاتی
لامبرت ، جیل ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۲‬,‭‌ل۲۴۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی مقابله با حوادث در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
اشمن ، جان ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۵۶۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مجموعه های فیلم و ویدئو
ویلکی ، کریس ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۱۷۷‬,‭و۹۴۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خودکار سازی کتابخانه ها
هاربور، رابین تی ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۰۰۲۸۵‬,‭‌ه۱۷۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نشر الکترونیکی
بابائی ، محمود ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۶۸۶‬,‭۲۲۵۴۴‬,‭‌ب۱۱۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دورکاری برای کتابداران و اطلاع رسانان
بلیک ، مونیکا ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۳۱‬,‭۲۵۰۹۴۱‬,‭‌ب۶۷۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی علوم پزشکی
تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۱۶‬,‭‌خ۷۶۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چهل و هشتمین کنگره فید
تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭‌ک۷۵۱‌چ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مجله فارسی
 
 
اطلاعات علوم تربیتی :مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۵۸۴ال‍ف‌ ،۱۶۰۵ / ،۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مجله فارسی
 
 
چکیده پایان نامه های ایران ( دکترا و کارشناسی ارشد)=stcartsbA noitatressid nainarI
تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۴۶چ‌ ،۵۵۰۷۵۰۵ / ،۰۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مجله فارسی
 
 
چکیده پایان نامه های فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور=daorba setaudarg nainarI fo stcartsba noitatressiD
تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۶پ‌چ‌ ،۵۵۰۷۵۰۵ / ،۰۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2