کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ال‍ث‍ق‍اف‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ق‍ل‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ی‍اس‌، س‍ل‍ی‍م‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ل‍م‍ی‌
غ‍ذام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د
ک‍م‍ون‍ی‌، س‍ع‍دح‍س‍ن‌
ع‍ص‍ف‍ور، ج‍اب‍ر
م‍ف‍ت‍اح‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍رک‍ز ال‍ش‍رق‌ ال‍وس‍ط ال‍ث‍ق‍اف‍ی‌
م‍رک‍ز ال‍ث‍ق‍اف‍ی‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
م‍رک‍ز ال‍ث‍ق‍اف‍ی‌ ال‍ع‍رب‍ی‌ : دار ال‍ب‍ی‍ض‍اء
م‍رک‍ز ال‍ث‍ق‍اف‍ی‌
م‍رک‍ز ال‍ث‍ق‍اف‍ی‌ ال‍ع‍رب‍ی‌: دار ال‍ب‍ی‍ض‍اء
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قبل رحیل الذاکره
اسماعیل ، لمی ؛  دمشق مرکز الثقافی   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۵۳۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<العقل = عقل >العربی فی القرآن
کمونی ، سعدحسن ؛  بیروت مرکز الثقافی العربی   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۹‬,‭‌ک۷۲۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشریح النص مقاربات تشریحیه لنصوص شعریه معاصره
غذامی ، عبدالله محمد ؛  بیروت مرکز الثقافی العربی : دار البیضاء   ، ۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭‌غ۱۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دینامیه النص ( تنظیر و انجاز)
مفتاح ، محمد ؛  بیروت مرکز الثقافی العربی : دار البیضاء   ، ۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌م۶۹۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الصوره = صوره >الفنیه فی التراث النقدی و البلاغی عند العرب
عصفور، جابر ؛  بیروت مرکز الثقافی العربی : دار البیضاء   ، ۱۹۹۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ع۶۵۴‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الموسوعه = موسوعه >الکبری للمذاهب و الفرق و الادیان
یاس ، سلیم ؛  بیروت مرکز الشرق الوسط الثقافی   ، [ ۱۴۲۸ه = ۲۰۰۸ م ]
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۲‬,‭‌ی۱۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک