کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز دراس‍ات‌ ال‍وح‍ده‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌
اس‍پ‍ان‍ی‍ا -ت‍م‍دن‌،۱۵۱۶-۷۱۱
ت‍ف‍اس‍ی‍ر -ق‍رن‌۱۴
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰م‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
دروی‍ش‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۹۴۱ - م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ج‍ه‍اد، ه‍لال‌
ج‍ی‍وس‍ی‌، س‍ل‍م‍ی‌ خ‍ض‍راء
ب‍ل‍ق‍زی‍ز، ع‍ب‍دالال‍ه‌
ج‍اب‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍اب‍د
 
ناشر:
م‍رک‍ز دراس‍ات‌ ال‍وح‍ده‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الحضاره =حضاره >العربیه الاسلامیه فی الاندلس
جیوسی ، سلمی خضراء ؛  بیروت مرکز دراسات الوحده العربیه   ، ۱۹۹۹م
شماره راهنما: ‭۹۴۶‬,‭۰۲‬,‭‌ج۹۹۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الاتجاهات = اتجاهات >و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث
جیوسی ، سلمی خضراء ؛  بیروت مرکز دراسات الوحده العربیه   ، ۲۰۰۱م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭‌ج۹۹۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جمالیات الشعر العربی :دراسه فی فلسفه الجمال فی الوعی الشعری الجاهلی
جهاد، هلال ؛  بیروت مرکز دراسات الوحده العربیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌ج۸۹۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<اللسان = لسان >العربی واشکالیه التلقی
بیروت مرکز دراسات الوحده العربیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۷‬,‭‌ل۴۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هکذا تکلم محمود درویش :دراسات فی ذکری رحیله
بلقزیز، عبدالاله ؛  بیروت مرکز دراسات الوحده العربیه   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭د۴۹۱/‌ن‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فهم القرآن الحکیم :التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول
جابری ، محمدعابد ؛  بیروت مرکز دراسات الوحده العربیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۹‬,‭‌ج۱۱۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<اللغه = لغه >العربیه و الوعی القومی :بحوث و مناقشات الندوه الفکریه التی نظمها مرکز دراسات الوحده العربیه
ندوه العربیه و الوعی القومی ( ۱۹۸۳م :.عراق ) ؛  بیروت مرکز دراسات الوحده العربیه   ، ۱۹۸۴م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ن۳۶۹‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک