کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷ - - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ارت‍ب‍اط -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -ان‍ت‍ق‍ال‌
داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اس‍لام‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
م‍طب‍وع‍ات‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍رن‌۱۳ ق‌.
م‍طب‍وع‍ات‌ -ای‍ران‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ -پ‍خ‍ش‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌ -آس‍ی‍ا -راه‍ن‍م‍اه‍ا
خ‍دا -اث‍ب‍ات‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍خ‍ت‍ارب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍ب‍ی‍د، ۱ - ۶۷ ق‌
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ -پ‍خ‍ش‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ک‍ن‍ی‍ا -اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ارت‍ب‍اط -ای‍ران‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍اروای‍ز، پ‍ات‍ری‍ک‌
ای‍ن‍گ‍ل‍ی‍س‌، ف‍رد
م‍ح‍س‍ن‍ی‍ان‌ راد، م‍ه‍دی‌
آرم‍ی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌
ارک‍وازی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
رض‍وی‌ اردک‍ان‍ی‌، اب‍وف‍اض‍ل‌
ق‍اس‍م‍ی‌، ف‍ری‍د
م‍ولان‍ا، ح‍م‍ی‍د
ن‍وری‌، م‍ح‍م‍د
ج‍ع‍ف‍ری‌ خ‍ان‍ق‍اه‌، م‍ه‍دی‌
م‍ح‍ن‍ک‌، ک‍اووس‌
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، م‍ن‍ص‍ور
خ‍زائ‍ل‍ی‌، ع‍ذرا
ب‍ی‍ری‍وک‍وف‌، ن‍ی‍ک‍الای‌ س‍م‍ی‍ون‍ووی‍چ‌
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ وارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍وی‍ر: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سخنرانیها و مقالات نخستین سمینار بررسی مسائل رمان در ایران
سمینار بررسی مسائل رمان درایران ( نخستین : ۱۳۷۳ :تهران ) ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، دفتر مطالعات ادبیات داستانی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۳‬,‭‌س۷۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مجلات کودکان :جلد اول :ازآغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی
حسین زاده ، منصور ؛  تهران وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۰۵۹‬,‭۹۱۵۵۰۸۳‬,‭‌ح۵۶۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان توصیفی -موضوعی ارتباطات
محسنیان راد، مهدی ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۳۰۲۲۳‬,‭‌م۳۲۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انتقال تکنولوژی
محنک ، کاووس ؛  تهران کویر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۹۲۶۰۹۵۶‬,‭‌م۳۶۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گذر از نوگرایی ارتباطات ( دگرگونی جامعه )
مولانا، حمید ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴‬,‭‌م۸۴۷‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
براهین اثبات وجود خدا در فلسفه غرب ، برگرفته از دائره المعارف فلسفی پل ادواردز
قم حوزه علمیه قم ، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۲۱۲‬,‭۱‬,‭‌ب۴۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بهره مندی شهروندان تهرانی از مطبوعات
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاونت امور مطبوعاتی تبلیغات ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۴۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ماهیت قیام مختارابن ابی عبید ثقفی
رضوی اردکانی ، ابوفاضل ؛  قم حوزه علمیه قم ، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی   ، [۱۳۷۰؟]
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌م۳۷۶/‌سر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی انقلاب اسلامی ایران ۱۳۷۲-۱۳۵۷
آرمین ، محسن ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۹۵۵۰۹۳‬,‭آ۴۱۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نویسندگی برای رادیو و تلویزیون
خزائلی ، عذرا ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مرکز تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامه ای   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۲‬,‭‌خ۴۹۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جامعه و فرهنگ کنیا
ارکوازی ، ابراهیم ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین المللی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۶۷‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۴۲۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت مطبوعات در ایران روزگار محمدشاه و ناصرالدین شاه
قاسمی ، فرید ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۷۹‬,‭۵۵‬,‭‌ق۱۹۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تلویزیون و دکترین های آن در غرب
بیریوکوف ، نیکالای سمیونوویچ ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۸۴‬,‭۵۵۴‬,‭‌ب۹۳۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه رسانه ها
اینگلیس ، فرد ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مرکز تحقیقات ، مطالعات و تشخیص برنامه ای   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۲۳‬,‭‌ف‍لا۹۹۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آینه پژوهش
نوری ، محمد ؛  قم مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی ، حوزه علمیه قم   ،
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌ن۷۵۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دو قرن با مطبوعات فارسی زبان خارج از کشور در قاره آسیا ۱۷۸۰- ۱۹۹۹ م
جعفری خانقاه ، مهدی ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۵۹‬,‭ف‍ا‬,‭‌ج۴۶۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مجله فارسی
 
 
آینه پژوهش
قم مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۹۹۴آ ،۰۱۶۰۵ / ،۲۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مجله فارسی
 
 
ارغنون
تهران مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۴۱۸ال‍ف‌ ،۱۰۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مجله فارسی
 
 
پژوهش و سنجش
تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۴۵۱پ‌ ،۲۳۰۵ / ،۳۰۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تلویزیون و مخاطبان آن
باروایز، پاتریک ؛  تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مرکز تحقیقات ، مطالعات سنجش برنامه ای   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۲۳۴۵‬,‭‌ب۱۹۱‌تر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2