کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، ام‍پ‍رات‍ور ه‍ن‍د، ۹۷۷- ۱۰۳۷ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۹ ق‌
ح‍س‍ام‌ خ‍وی‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍وم‍ن‌، ق‍رن‌۷ق‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -ق‍رن‌۴ ق‌
ارب‍ع‍ی‍ن‍ات‌ - ق‍رن‌۱۱ ق‌
ح‍دوث‌ و ق‍دم‌
ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ن‍ق‍د ک‍ت‍اب‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
ق‍اض‍ی‌ س‍ع‍ی‍د ق‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍ف‍ی‍د
ری‍ش‍ار، ف‍ران‍س‍ی‍س‌
ع‍ب‍دال‍س‍ت‍ار لاه‍وری‌
م‍ی‍ردام‍اد، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ج‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۸۱۷- ۸۹۸ ق‌
ح‍س‍ام‌ خ‍وی‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍وم‍ن‌، ق‍رن‌۷ ق‌
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ای‍ران‍ی‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر ق‍ب‍ل‍ه‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بخشی از تفسیری کهن به پارسی
تهران مرکز فرهنگی نشر قبله ، دفتر نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭‌ب۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار حسام الدین خویی
حسام خویی ، حسن بن عبدالمومن ، قرن ۷ ق ؛  تهران مرکز نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌ح۴۸۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیوان جامی
جامی ، عبدالرحمن بن احمد، ۸۱۷- ۸۹۸ ق ؛  چتهران مرکز مطالعات ایرانی : دفتر نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۳‬,‭‌ج۱۷۹د‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الاربعینیات = اربعینات >لکشف انوار القدسیات
قاضی سعید قمی ، محمدسعیدبن محمد مفید ؛  تهران مرکز نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۸‬,‭‌ق۲۵۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الصراط = صراط>المستقیم ( فی ربط الحادث بالقدیم )
میرداماد، محمدباقربن محمد ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر نشر میراث مکتوب : کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۱۸۹‬,‭۱‬,‭‌م۹۳۲ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب ایرانی چهار مقاله در مباحث متن پژوهی ، نسخه شناسی و کتاب آرایی
ریشار، فرانسیس ؛  تهران مرکز نشر میراث مکتوب ، مرکز پژوهشی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۳۱‬,‭ر۹۵۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مجله فارسی
 
 
آینه میراث
تهران مرکز نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۹۹۴آ ،۱۰۵ / ،۰۲۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجالس جهانگیری ( مجلس های شبانه دربار نورالدین جهانگیر )از ۲۴ رجب ۱۰۱۷ تا ۱۹ رمضان ۱۰۲۰ ه .ق
عبدالستار لاهوری ؛  تهران مرکز نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۹۵۴‬,‭۰۲۵۶۰۹۲‬,‭‌ج۹۵۲/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک