کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍زک‍ز ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌ (ب‍از)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -اروپ‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ارل‍س‍ون‌، ای‍ن‍گ‍م‍ار
 
ناشر:
م‍زک‍ز ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌ (ب‍از)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و اروپا همزیستی یا خصومت ؟
کارلسون ، اینگمار ؛  تهران مزکز بازشناسی اسلام و ایران (باز)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۶۴‬,‭‌ک۱۴۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک