کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ج‍زای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ج‍زای‍ی‌ -ای‍ران‌
ق‍اع‍ده‌ ت‍ح‍ذی‍ر
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ -پ‍خ‍ش‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ م‍اه‍واره‌ای‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ج‍زای‍ی‌( ف‍ق‍ه‌)
دف‍اع‌ م‍ش‍روع‌( ح‍ق‍وق‌ -)ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌ -ای‍ران‌
م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ج‍زای‍ی‌( ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌)
دف‍ت‍ره‍ای‌ اس‍ن‍اد رس‍م‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
پ‍زش‍ک‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ف‍ران‍س‍ه‌
ع‍اق‍ل‍ه‌
م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ج‍زای‍ی‌
 
پدیدآور:
دل‍ف‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اش‍رف‌
وطن‌ خ‍واه‌، رض‍ا
آداب‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
اح‍م‍دی‌، ذک‍رال‍ل‍ه‌
ش‍م‍س‌ ن‍ات‍ری‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌
ن‍ج‍ات‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ع‍م‍ی‍ق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ص‍ادق‌
م‍وس‍وی‌ م‍ج‍اب‌، دری‍د
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ج‍ان‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ف‍رج‌ ال‍ل‍ه‍ی‌، رض‍ا
س‍ع‍اده‌،ام‍ج‍دع‍ل‍ی‌
ل‍ت‍ورم‍ی‌، ل‍وران‍س‌
ح‍اج‍ی‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
اع‍ت‍م‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌
خ‍رس‍ن‍دی‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دار
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
م‍ج‍د
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
م‍ی‍زان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
خ‍ی‍ام‌
ادی‍ب‍ان‌
خ‍ط س‍وم‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای بین الملل ( مجموعه مقالات )
میرمحمدصادقی ، حسین ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۷۷‬,‭‌م۹۶۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه
دلفانی ، علی اشرف ؛  قم بوستان کتاب قم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭د۶۴۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رابطه ی علیت در ارتکاب جرم
اعتمادی ، علی ؛  ارومیه ادیبان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۴‬,‭‌ف‍لا ۵۹۸ ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پدیده مجرمانه و مسئوولیت کیفری در حقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران
سلیمی ، صادق ؛  [تهران ] خیام   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۴‬,‭‌س۶۹۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام
احمدی ، ذکرالله ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل و پخش مسقیم برنامه های ماهواره ای
تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۷۵۷۷‬,‭‌ح۶۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<النظریه = نظریه >العامه للمسوولیه القضائیه فی التشریع الاسلامی :دراسه تاصیلیه فی الفقه الاسلامی و السیاسه الشرعیه
سعاده ،امجدعلی ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۱ق = ۲۰۱۰ م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭‌س۵۴۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های حقوق کیفری عمومی فرانسه
لتورمی ، لورانس ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۴۴۰۳۵‬,‭‌ل۳۷۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سومنامبولیسم از دیدگاه حقوق کیفری
وطن خواه ، رضا ؛  تهران موسسه فرهنگی حقوقی سینا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۴‬,‭و۶۴۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه
فرج اللهی ، رضا ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۴۴۰۳۵‬,‭‌ف۳۷۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه
آدابی ، حمیدرضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۱۶‬,‭آ۲۴۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی مسوولیت پزشک در فقه و حقوق کیفری ایران
نجاتی ، مهدی ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۴۱‬,‭‌ن۲۹۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جرم مطبوعاتی
عمیقی ، ابراهیم ؛  تهران کانون اندیشه جوان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۹۹۸‬,‭‌ع۹۳۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نقش اراده در مسوولیت کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
موسوی مجاب ، درید ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۴‬,‭‌م۸۴۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قاعده ی تحذیر و نقش آن در رفع مسوولیت کیفری
حاجی زاده ، حمیدرضا ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۲۴‬,‭‌ح۱۷۱‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درس هایی از فلسفه کیفری :درآمدی بر مسئولیت کیفری بدون تقصیر در نظام های حقوقی ایران و انگلستان
عبدالهی ، اسماعیل ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۴۵۵‬,‭‌ع۳۹۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری با نگرشی بر قوانین کیفری فرانسه و آمریکا
حسینجانی ، بهمن ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۴۵۵‬,‭‌ح۵۶۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جایگاه فقهی هشدار و نقش آن در رفع مسئولیت کیفری
حاجی زاده ، حمیدرضا ؛  کاشان قانون مدار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۲۴‬,‭‌ح۱۷۱‌جز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حالت ضرورت و دفاع مشروع :مطالعه تطبیقی ادله ، مبانی و شرایط
شمس ناتری ، محمدابراهیم ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ش۶۶۸‌ح‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی و مسئولیت کیفری ( مطالعه تاثیر داده های جرم شناسی بر تحولات مسئولیت کیفری )
فرج اللهی ، رضا ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭‌ف۳۷۲‌جر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2