کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ش‍ف‍ق‍ی‌، ف‍ره‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
 
پدیدآور:
م‍ش‍ف‍ق‍ی‌، ف‍ره‍اد
 
ناشر:
ن‍ش‍ر خ‍ط س‍وم‌
م‍ج‍د
ن‍س‍ل‌ ن‍ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق خصوصی
مشفقی ، فرهاد ؛  تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۶۴‬,‭ر۷۱۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه و راهنمای کامل زبان تخصصی حقوق بین الملل :ده درس مرجع کارشناسی ارشد پیام نور
مشفقی ، فرهاد ؛  تهران نشر خط سوم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌م۵۷۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
متون دانشگاهی حقوق ترجمه waL etavirP
مشفقی ، فرهاد ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌م۵۷۷‌ت‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک