کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ش‍ک‍وه‌ ال‍دی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ف‍ارس‍ی‌ -دس‍ت‍ور زب‍ان‌ زای‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ش‍ک‍وه‌ ال‍دی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیر زبانشناسی
مشکوه الدینی ، مهدی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭۹‬,‭‌م۵۸۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان فارسی برپایه نظریه گشتاری
مشکوه الدینی ، مهدی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌م۵۸۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک