کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۳۵۹-۱۲۹۸ - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
اس‍لام‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۰۴ - - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ای‍ران‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ -ای‍ران‌ -ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷ - ، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌-۱۳۵۷-۱۳۲۰
ت‍ج‍دد -ای‍ران‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‍ان‌، ص‍ف‍ر، ۱۳۰۰ - - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ب‍ازی‍گ‍ران‌ س‍ی‍ن‍م‍ا -ای‍ران‌
طوف‍ان‍ی‍ان‌، ح‍س‍ن‌،۱۲۹۱ -. - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍ل‍م‍ان‌ -ای‍ران‌ -آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ -م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
دروی‍ش‌، اح‍م‍درض‍ا،۱۳۴۰ . - س‍رزم‍ی‍ن‌ خ‍ورش‍ی‍د -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍اج‌ ال‍م‍ل‍وک‌، م‍ل‍ک‍ه‌، ه‍م‍س‍ر رض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌ ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۲۷۶ - - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌،۱۳۶۷-۱۳۵۹ - آزادگ‍ان‌ -م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ن‍راق‍ی‌، اح‍س‍ان‌،۱۳۰۵ - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
س‍ف‍ی‍ری‌، م‍س‍ع‍ود
ن‍راق‍ی‌، اح‍س‍ان‌
خ‍وش‌خ‍و، آرش‌
زی‍ب‍اک‍لام‌، ص‍ادق‌
ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
اس‍لام‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
طوف‍ان‍ی‍ان‌، ح‍س‍ن‌
طل‍وع‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‍ان‌، ص‍ف‍ر
ف‍الاچ‍ی‌، اوری‍ان‍ا
ل‍ن‍گ‌، م‍ارگ‍ارت‌
ن‍ب‍وی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ه‍ش‍ت‍رودی‌، ی‍اس‍ر
م‍ی‍رف‍ن‍درس‍ک‍ی‌، اح‍م‍د
م‍ظف‍ری‌، رض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌
ش‍ام‍ل‍و، س‍پ‍ی‍ده‌، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌
ت‍اج‌ ال‍م‍ل‍وک‌، م‍ل‍ک‍ه‌، ه‍م‍س‍ر رض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌ ش‍اه‌ ای‍ران‌
 
ناشر:
پ‍ی‍ش‍گ‍ام‌
روزن‍ه‌
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
ب‍ه‌ آف‍ری‍ن‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ن‍ش‍ر ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
زی‍ب‍ا
ن‍ش‍ر ح‍ک‍ای‍ت‌ ق‍ل‍م‌
ق‍ی‍ام‌
س‍رای‍ی‌
ن‍ش‍ر آوی‍ز
ان‍وار
ت‍وس‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
ی‍ادآوران‌
پ‍ی‍ک‍ان‌
ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
گفتگوها :مجموعه گفت و شنودها
اسلامی ندوشن ، محمدعلی ؛  تهران توس   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۵‬,‭۰۶‬,‭‌ف‍لا۵۲۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سلام وطنم :ده مصاحبه با اسرای آزاد شده ایرانی
هشترودی ، یاسر ؛  هران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۳‬,‭‌ه۵۸۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چه باید کرد
مظفری ، رضا، گردآورنده ؛  تهران یادآوران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۳‬,‭‌م۶۴۲‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه با شاه
لنگ ، مارگارت ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۲۴‬,‭‌ل۳۴۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گفت و گوهای صریح
نبوی ، ابراهیم ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۴‬,‭‌ن۲۶۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه اوریانا فالاچی با شاه ایران
فالاچی ، اوریانا ؛  نشر آویز   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۰۴‬,‭‌ف۱۷۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پیوستن و گسستن
طلوعی ، محمود ؛  تهران نشر تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۴۳‬,‭ط۷۵۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سینما در آینه خورشید :به بهانه فیلم سرزمین خورشید اثر احمدرضا درویش
شاملو، سپیده ، مصاحبه کننده ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴س‌/۴۳۷۲‬,‭د۴۹۶‌س/‌ن‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دولت دینی دین دولتی
قوچانی ، محمد ؛  تهران سرایی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۴‬,‭‌ق۵۱۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه با امام خمینی
خمینی ، روح الله ؛  تهران پیشگام   ، [۱۳۵۷؟]
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۶‬,‭‌خ۷۴۶‌م‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
متن مصاحبه های قائد بزرگ اسلام امام خمینی دام ظله ...
خمینی ، روح الله ؛  تهران قیام   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۶‬,‭‌خ۷۴۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهر معلم
تهران انوار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۱۰۰۹۵۵۳۲‬,‭‌م۸۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
از دل هزار و یک شب
خوش خو، آرش ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۰۲۸۰۹۲۲‬,‭‌خ۸۶۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دیروز، امروز و فردای جنبش دانشجویی ایران :گفتگو با ابراهیم اصغرزاده ...و مقاله هایی از احمد زیدآبادی ...
سفیری ، مسعود ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۹۸۱۰۹۵۵‬,‭‌س۵۹۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات صفرخان ( صفر قهرمانیان )
قهرمانیان ، صفر ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۰۹۲‬,‭‌ق۹۳۳‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گفتن یا نگفتن :مجموعه گفتگوهای سیاسی از دکتر صادق زیباکلام
زیباکلام ، صادق ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۴۰۴۴‬,‭ز۸۲‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آن حکایت ها
نراقی ، احسان ؛  تهران نشر حکایت قلم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۲۴۰۹۲‬,‭‌ن۳۷۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
در همسایگی خرس
میرفندرسکی ، احمد ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۵۵‬,‭‌م۹۵۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات ملکه پهلوی :تاج الملوک آیرملو( همسر اول رضا شاه -مادر محمدرضا شاه پهلوی )
تاج الملوک ، ملکه ، همسر رضا پهلوی شاه ایران ؛  تهران به آفرین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۰۹۲۴‬,‭‌ت۱۴۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات ارتشبد حسن طوفانیان
طوفانیان ، حسن ؛  تهران زیبا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۰۹۲‬,‭ط۸۹۳‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2