کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
خ‍وان‍دن‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
خ‍ودآم‍وزی‌
 
پدیدآور:
ب‍وزان‌، ت‍ون‍ی‌
رس‍ت‍م‍ی‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‌
ف‍رو، اوت‍ی‍س‌
ل‍ه‌وو، س‍رگ‍ی‌
م‍ی‍س‌، س‍ی‌،ای‌
ک‍اب‍وک‌
م‍ی‍ر ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د
ن‍ص‍رت‌ م‍رت‍ض‍ی‌
ج‍ان‍س‌، آدری‍ن‌
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ب‍ال‍دری‍ج‌، ک‍ی‌پ‍ی‌
دل‍ج‍و رن‍گ‍ی‍ان‍ب‌، ش‍ری‍ع‍ت‌
م‍وگ‍ه‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
ق‍ل‍ی‌زاده‌، ف‍رض‌ال‍ل‍ه‌
ان‍ی‍س‌، ل‍ی‍ن‍دا ف‍ری‍ل‌
ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر
ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
اس‍ت‍ی‍گ‍ر، رال‍ف‌ س‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ک‍وک‌ زری‍ن‌
ن‍ش‍ر ق‍و
دوران‌
ن‍ش‍ر خ‍ات‍ون‌
چ‍ک‍ام‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ار
ن‍ش‍ر دان‍ا
ک‍اب‍وک‌
ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ال‍ه‍ام‌
ک‍ت‍اب‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌
ک‍ت‍اب‌ زم‍ان‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍اء ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور
اق‍ب‍ال‌
ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، م‍درس‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
شگفتی های مغز آدمی
بوزان ، تونی ؛  [ تهران ] کتاب برای همه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱‬,‭‌ب۷۶۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فن مطالعه
انیس ، لیندا فریل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۷‬,‭‌ف‍لا۹۱۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابی درباره کتاب
له وو، سرگی ؛  تهران نشر توسعه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭‌ل۸۲۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش روشهای مطالعه و تحقیق
رستمی پور، علی ؛  شیراز نشر قو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴‬,‭ر۴۹۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راههای تشویش به مطالعه
استیگر، رالف سی ؛  تهران دبیرخانه هیات امناء کتابخانه های عمومی کشور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱‬,‭‌ف‍لا۴۹۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی مطالعه
میس ، سی ،ای ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۵‬,‭‌م۹۷۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های مطالعه
استیگر، رالف سی ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشهای مطالعه
بالدریج ، کی پی ؛  تهران نشر دانا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱‬,‭‌ب۲۵۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هنر کتاب خواندن
جانس ، آدرین ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱‬,‭‌ج۱۹۴‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چگونه درس بخوانیم ؟ چگونه امتحان بدهیم ؟
میر عابدینی ، احمد ؛  تهران چکامه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱‬,‭‌م۹۴۴‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آئین مطالعه و یادگیری
نصرت مرتضی ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱‬,‭‌ن۴۶۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چگونه مطالعه کنیم تادانشجوی موفقی شویم ؟
فرو، اوتیس ؛  تهران کتاب زمان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱۲‬,‭‌ف۵۷۸‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آئین درس خواندن یا رمز موفقیت در امتحانات
کابوک ؛  تهران کابوک   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱۲‬,‭‌ک۱۱۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش مطالعه و تلخیص
موگهی ، عبدالرحیم ؛  قم نمایشگاه و نشر کتاب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱‬,‭‌م۸۴۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بهتر، بیشتر و سریعتر مطالعه کنیم ( آموزش نوجوانان )
تنکابنی ، فاطمه ؛  تهران الهام   ،
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱‬,‭‌ت۷۵۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری مشارکتی
تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، مدرسه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸‬,‭‌ی۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
معلم یک دقیقه ای
جانسون ، اسپنسر ؛  تهران نشر خاتون   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱۴‬,‭‌ج۱۹۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روشهای صحیح مطالعه و یادگیری
قلی زاده ، فرض الله ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱‬,‭‌ق۷۴۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های یادگیری و مطالعه
دلجو رنگیانب ، شریعت ؛  تهران موسسه فرهنگی تکوک زرین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱‬,‭د۶۳۵‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روشهای یادگیری و مطالعه
سیف ، علی اکبر ؛  تهران دوران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۰۲۸۱‬,‭‌س۹۳۹ر‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3