کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍طب‍وع‍ات‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ -ای‍ران‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۲۵۸ ؟-۱۳۳۴
م‍طب‍وع‍ات‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍رن‌۱۳ ق‌.
ک‍ی‍ه‍ان‌( روزن‍ام‍ه‌ -)ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۷۶ - - م‍طب‍وع‍ات‌
ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌ -ای‍ران‌
م‍طب‍وع‍ات‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷ - - م‍طب‍وع‍ات‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌،۱۳۲۷-۱۳۲۴ ق‌ -.م‍طب‍وع‍ات‌
م‍طب‍وع‍ات‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍طب‍وع‍ات‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌، ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ ق‌ -م‍طب‍وع‍ات‌
م‍طب‍وع‍ات‌ -ای‍ران‌
م‍طب‍وع‍ات‌ -ای‍ران‌ -ب‍وش‍ه‍ر -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍س‍ن‍ی‍ان‌ راد، م‍ه‍دی‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
م‍ح‍ی‍ط طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ق‍اس‍م‍ی‌، ف‍ری‍د
آل‍ب‍ر، پ‍ی‍ر
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار
س‍ی‍د، ج‍ی‍ه‍ان‌ م‍ح‍م‍ود
پ‍روی‍ن‌، ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌
ح‍م‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر
م‍ص‍وررح‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ص‍ف‍ری‌، م‍اج‍د
ج‍وان‍زودی‌، ی‍ون‍س‌
ص‍ال‍ح‍ی‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
واک‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌
ب‍راون‌، ادوارد گ‍ران‍وی‍ل‌
ص‍ل‍ح‌ج‍و، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
 
ناشر:
روی‍داد
گ‍وی‍ن‍ده‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ ن‍ادر
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ اطلاع‍ات‌ و ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌، اداره‌ ک‍ل‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍اس‍ارگ‍اد
ک‍ان‍ون‌ م‍ع‍رف‍ت‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ن‍ش‍ر گ‍وی‍ن‍ده‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
ب‍ع‍ث‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
پ‍ن‍گ‍ان‌
ح‍اش‍ی‍ه‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ الاس‍ک‍ن‍دری‍ه‌
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مطبوعات
آلبر، پیر ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۰۹‬,‭آ۷۱۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چشم انداز جهانی و ... ویژگی های ایرانی مطبوعات
صالحیار، غلامحسین ؛  [تهران ] وزارت اطلاعات و جهانگردی ، اداره کل انتشارات   ، ۲۵۳۵[۱۳۵۵]
شماره راهنما: ‭۰۷۹‬,‭۵۵‬,‭‌ص۲۹۸‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مطبوعات جهان
آلبر، پیر ؛  تهران پاسارگاد   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۰۹‬,‭آ۷۱۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قدرتهای جهان مطبوعات ، همراه با وقایع نگاری یک شکست :بازتاب آخرین سالهای رژیم ، شاه در دوازده روز نامه بزرگ جهان
واکر، مارتین ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۰۹‬,‭و۲۳۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایران ۷۸ در آئینه مطبوعات
مصوررحمانی ، محمود ؛  تهران گوینده   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۴۰۴‬,‭‌م۶۲۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر نقش مطبوعات وابسته در روند انقلاب اسلامی ایران
تهران وزارت ارشاد اسلامی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۳‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مطبوعات ایران
قاسمی ، فرید ؛  تهران
شماره راهنما: ‭۰۱۵‬,‭۵۵۱۳۴‬,‭‌ق۱۹۹‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روزنامه نگاری ایرانیان و دیگر پارسی نویسان
پروین ، ناصرالدین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭۰۷۹‬,‭۵۵‬,‭‌پ۳۹۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مطبوعات در ایران و جهان
صلح جو، جهانگیر ؛  [تهران ] امیرکبیر   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۹‬,‭‌ص۷۹۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت
براون ، ادوارد گرانویل ؛  تهران کانون معرفت   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۶‬,‭‌ب۴۱۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تسخیر کیهان
جوانزودی ، یونس ؛  تهران حاشیه   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۰۷۹‬,‭۵۵‬,‭‌ج۷۶۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران
محیط طباطبایی ، محمد ؛  [تهران ] بعثت   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۰۷۹‬,‭۵۵‬,‭‌م۳۷۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت مطبوعات در ایران روزگار محمدشاه و ناصرالدین شاه
قاسمی ، فرید ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۷۹‬,‭۵۵‬,‭‌ق۱۹۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بوشهر در مطبوعات عصر قاجار( جنوب ، حبل المتین ، مظفری )
حمیدی ، جعفر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۷۹‬,‭۵۵۶۴‬,‭‌ح۸۴۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب ، مطبوعات و ارزشها( مقایسه انقلاب اسلامی و مشروطیت )
محسنیان راد، مهدی ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۵۰۴۴‬,‭‌م۳۲۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<البیلوجرافیا=بیلوجرافیا >التحلیلیه :دراسه فی اوائل المطبوعات العربیه
سید، جیهان محمود ؛  اسکندریه دارالثقافه العلمیه الاسکندریه   ،
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۹‬,‭‌س۸۹۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ایران ۷۹ در آئینه مطبوعات
مصوررحمانی ، محمود ؛  تهران نشر گوینده   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۴۰۴‬,‭‌م۶۲۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
صور اسرافیل و علی اکبر دهخدا
عابدی ، کامیار ؛  تهران نشر کتاب نادر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۰۶۲‬,‭د۸۳۵/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر قانون مطبوعات از صدر مشروطیت تا امروز
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران پنگان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۹۹۸‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ن‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه مطبوعات ایران " از روزنامه کاغذ اخبار تا نشریه های الکترونیکی "۱۲۵۲- ۱۴۲۰ ق /.۱۸۳۳-۲۰۰۰ م /.۱۲۱۲-۱۳۷۹ ش
صفری ، ماجد ؛  تهران رویداد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۷۹‬,‭۵۵‬,‭‌ص۷۲۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2