کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ -ای‍ران‌ -ک‍اش‍ان‌
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ -چ‍ی‍ن‌
م‍ع‍م‍اری‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
ت‍ه‍ران‌ -آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ -ای‍ران‌ -ق‍رن‌۱۴
م‍ع‍م‍اری‌ م‍س‍اج‍د -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ -ای‍ران‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍س‍ج‍ده‍ا
ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ای‍ران‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ و س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌
م‍ع‍م‍اری‌ -ان‍دل‍س‌
ام‍ام‍زاده‌ ه‍ا -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ح‍ب‍ش‌، ح‍س‍ن‌ ق‍اس‍م‌
ه‍ی‍ل‌، درک‌
پ‍روچ‍ازک‍ا، ام‍ج‍د ب‍وه‍وم‍ی‍ل‌
ه‍وگ‌، ج‍ان‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌،۱۳۱۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ل‍ر، ش‍ی‍لا
م‍ص‍طف‍وی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
پ‍ورن‍ادری‌، ح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌
پ‍ی‍ن‍گ‌، ل‍ی‍وج‍ی‌
ب‍اروک‍ان‌، م‍اری‍ان‌
ع‍ک‍اش‌، س‍ام‍ر
ک‍ون‍ل‌، ارن‍س‍ت‌
ح‍اج‍ی‌ ق‍اس‍م‍ی‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
ک‍ری‍زوی‍ل‌، ک‌
ات‍ی‍ن‍گ‍ه‍اوزن‌، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌ م‍ت‍ن‌
س‍م‍ت‌
دارق‍ت‍ی‍ب‍ه‌
م‍ول‍ی‌
ش‍زک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ وف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
رام‍ان‌ س‍خ‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ اوق‍اف‌ و ام‍ور خ‍ی‍ری‍ه‌
دارال‍ق‍ل‍م‌
ت‍وس‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌؛ گ‍روس‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آثار تاریخی طهران
مصطفوی ، محمدتقی ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ؛ گروس   ، ۱۳۶۱-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۱۲‬,‭‌م۶۱۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سبک هنر معماری در سرزمینهای اسلامی
هوگ ، جان ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۷۲۳‬,‭۳‬,‭‌ه۸۵۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معماری و تزئینات اسلامی
هیل ، درک ؛  تهران شزکت انتشارات علمی وفرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۲۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ه۹۶۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معماری اسلامی در چین
پینگ ، لیوجی ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۷۲۳‬,‭۳۰۹۵۱‬,‭‌پ۵۶۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی
کونل ، ارنست ؛  تهران توس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭۱۷۶۷۱‬,‭‌ک۸۵۹‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معماری مساجد جهان
پروچازکا، امجد بوهومیل ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۷۲۶‬,‭۲‬,‭‌پ۳۸۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی
کیانی ، محمدیوسف ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۷۲۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ک۹۳۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی
کونل ، ارنست ؛  تهران مولی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭۱۷۶۷۱‬,‭‌ک۸۵۹‌هآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هنر و معماری اسلامی
اتینگهاوزن ، ریچارد ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭۰۹۰۲۱،/۱۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۲۳۲‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معماری ایران
کیانی ، محمدیوسف ،۱۳۱۷ - ، گردآورنده ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۷۲۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ک۹۳۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شعرباف و آثارش
پورنادری ، حسین ، گردآورنده ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه )   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭۷۲۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌پ۷۷۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی معماری مساجد افق آینده
همایش بین المللی معماری مسجد( دومین :۱۳۷۹ : کاشان ) ؛  تهران دانشگاه هنر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۷۲۶‬,‭۲۰۹۵۵‬,‭‌ه۶۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مختصر تاریخ الزخرفه و آثارها علی الفنون
حبش ، حسن قاسم ؛  بیروت دارالقلم   ، ۱۴۱۱ه
شماره راهنما: ‭۷۲۳‬,‭۳‬,‭‌ح۲۷۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<الاثار = آثار >الاسلامیه الاولی
کریزویل ، ک ؛  دمشق دارقتیبه   ، ۱۴۰۴ه
شماره راهنما: ‭۷۲۳‬,‭۳‬,‭‌ک۴۸۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جهان شناسی و معماری در اسلام پیشامدرن :خوانشی معمارانه از مضامین عارفانه
عکاش ، سامر ؛  تهران رامان سخن   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۷۲۶‬,‭۲۰۱‬,‭‌ع۷۵۲‌ج‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چونان دری گشوده به بهشت :بررسی جلوه های معماری آستان مقدس امام زادگان ( مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی امامزادگان )
تهران سازمان اوقاف و امور خیریه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۸‬,‭‌چو۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
امامزادگان تجلی گاه هنر قدسی :بررسی تزیینات و آرایه ها در بقاع متبرکه ، مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی امامزادگان
تهران سازمان اوقاف و امور خیریه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۸‬,‭‌ف‍لا‌ت۷۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
معماری اسلامی در اندلس
باروکان ، ماریان ؛  تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۷۲۰‬,‭۰۹۰۲،/۹۴۶‬,‭‌ب۱۹۴‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نخستین کتیبه ها در معماری دوران اسلامی ایران زمین
بلر، شیلا ؛  تهران موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری متن   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۴۹۱‬,‭۵۵۱۱‬,‭‌ب۶۴۵‌ن‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گنجنامه :فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران
حاجی قاسمی ، کامبیز ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده معماری و شهرسازی ، مرکز اسناد و تحقیقات ، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۷۲۹‬,‭۹۳۶۲،/۰۹۵۵‬,‭‌ح۱۷۳‌گ‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک