کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ع‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
م‍ع‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍ج‍ی‍د
پ‍ارس‍ا
س‍خ‍ن‌
زوار
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گلهای جاویدان
معیری ، محمدحسن ؛  تهران پارسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌م۶۷۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سایه عمر
معیری ، محمدحسن ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۶۷۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیوان طنزهای رهی معیری
معیری ، محمدحسن ؛  تهران زوار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۶۷۹د‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رهاورد رهی
معیری ، محمدحسن ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۶۷۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
باران صبحگاهی
معیری ، محمدحسن ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۶۷۹/‌ی‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دیوان کامل رهی معیری :سایه عمر -آزاده -ترانه ها
معیری ، محمدحسن ؛  تهران مجید   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۶۷۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلیات :سایه عمر -آزاده -ره آورد -ترانه ها -طنزهای سیاسی اجتماعی
معیری ، محمدحسن ؛  تهران زوار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۶۷۹/‌ی‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک