کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ق‍ل‍د، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۴۶۰-۳۸۵ ق‌ -.ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ن‍ب‍وت‌ و ام‍ام‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌
ع‍ل‍وم‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ع‍رب‍ی‌
س‍رم‍ای‍ه‌داری‌
ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
پ‍ول‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ع‍ق‍د ض‍م‍ان‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
ک‍م‍دی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍وراس‍ت‍ی‍ه‌، ژان‌
ت‍وش‍ار
ب‍رگ‍س‍ون‌، ه‍ان‍ری‌ ل‍وئ‍ی‌
م‍ق‍ل‍د، ع‍ل‍ی‌
ب‍رت‍ی‍ن‌
ش‍دودر، ه‍.ش‌
دال‍زاس‌،
دای‍ان‌، ارم‍ان‍د
ب‍رگ‍ر، پ‍ی‍ر
 
ناشر:
دارال‍ع‍وده‌
دارالاض‍واء
م‍ج‍د م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
ال‍دارال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌
دار الاض‍واء
ع‍وی‍دات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<المحاسبه =محاسبه >
فوراستیه ، ژان ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۶۵۷‬,‭‌ف۸۷۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<التشویق =تشویق >السیاسی
شدودر، ه.ش ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۳۷۵‬,‭‌ش۳۹۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الاستثمار = استثمار >الدولی
برتین ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۱۲۲‬,‭‌ب۴۱۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<السوق =سوق >النقدیه
برگر، پیر ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۳۳۲‬,‭۴‬,‭‌ب۴۶۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الفکر السیاسی
توشار ؛  بیروت الدارالعالمیه   ، ۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۹‬,‭‌ت۸۴۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظام الحکم فی الاسلام او النبوه و الامامه عند نصیر الدین الطوسی
مقلد، علی ؛  بیروت دارالاضواء   ، ۱۴۰۶ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۳‬,‭ط۸۶۹،/‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الضمان =ضمان >اجتماعی فی لبنان
مقلد، علی ؛  بیروت دار الاضواء   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۲۰۷۴‬,‭‌م۷۲۷‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<التسویق =تسویق >
دایان ، ارماند ؛  بیروت عویدات   ، ۱۹۸۸۰
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۸‬,‭د۳۳۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<المحاسبه =محاسبه >فی النظریه و التطبیق
دالزاس ، ؛  بیروت
شماره راهنما: ‭۶۵۷‬,‭د ۲۲۴ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<الضحک = ضحک >
برگسون ، هانری لوئی ؛  بیروت مجد موسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸۲۵۲۳‬,‭‌ب۴۶۷‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قاموس المصطلحات العلمیه :فرنسی -عربی
مقلد، علی ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۹۱م
شماره راهنما: ‭۵۰۳‬,‭‌م۷۲۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک