کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ن‍ش‍ورات‌ ع‍وی‍دات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍لاق‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍س‍وول‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌)
آف‍ری‍ق‍ا -ت‍م‍دن‌
پ‍رت‍غ‍ال‌ -ت‍اری‍خ‌
اخ‍لاق‌ ف‍ردی‌
داس‍ت‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ی‍ون‍ان‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ح‍زب‌ ال‍ب‍ع‍ث‌ الاش‍ت‍راک‍ی‌ ال‍ع‍راق‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ارک‍س‍ی‍س‍م‌
دک‍وم‍ان‍ت‍اس‍ی‍ون‌
ت‍م‍دن‌ -ت‍اری‍خ‌
ادب‍ی‍ات‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ت‍اری‍خ‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ف‍ران‍س‍وی‌
 
پدیدآور:
ف‍ری‍دم‍ان‌، ج‍ورج‌
ت‍ات‍ون‌، رن‍ی‍ه‌
وال‌، ژان‌ آن‍دره‌
دن‍دش‍ل‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ت‍ی‍ژم‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ وان‌
م‍رح‍ب‍ا، م‍ح‍م‍دع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
اس‍ک‍ارپ‍ی‍ت‌، روب‍ر
م‍ل‌، رولان‍د
روب‍ی‍ر، ف‍رن‍ان‌
ش‍وم‍ی‍ن‍ه‌،ژاک‌
ک‍روزی‍ه‌، م‍وری‍س‌
پ‍ول‍م‌، دن‍ی‍ز
ش‍وم‍ون‌، ش‍ارل‌
ن‍ک‍روف‌، ی‍ون‍س‌
آری‍گ‍ی‌، پ‍ل‌
ب‍ارت‌، رولان‌
ن‍ق‍ی‍ب‌، ع‍اطف‌
س‍ل‍ی‍ئ‍ر، ف‍ران‍ک‍وئ‍ی‍س‌
پ‍ی‍ر
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ ع‍وی‍دات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
<النظریه = نظریه >العامه للمسوولیه الناشئه عن الفعل الشخصی الخطا و الضرر
نقیب ، عاطف ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭‌ن۵۹۳‌نظ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء
بیروت منشورات عویدات   ، ۱۴۱۵ه
شماره راهنما: ‭۱۸۱‬,‭۰۷‬,‭ر‌ت۴۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الحضارات العام
کروزیه ، موریس ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌ک۴۸۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سوسیولوجیا الادب
اسکارپیت ، روبر ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۵۲۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معرکه وادی المخازن بین الملوک الثلاثه
نکروف ، یونس ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۷
شماره راهنما: ‭۹۴۶‬,‭۹‬,‭‌ن۶۱۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الاخلاق = اخلاق >والحیاه الاقتصادیه
سلیئر، فرانکوئیس ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۹
شماره راهنما: ‭۱۷۴‬,‭‌س۶۷۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الحساب
تاتون ، رنیه ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۵۱۰‬,‭‌ت۱۴۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول التوثیق
شومینه ،ژاک ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭‌ش۷۳۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رساله فی سوسیو لوجیا العمل
فریدمان ، جورج ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭‌ف۶۹۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مع الفلسفه الیونانیه
مرحبا، محمدعبدالرحمن ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۱۸۰‬,‭۹۳۸‬,‭‌م۴۵۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مساهمه فی نقد الحرکات السیاسیه فی الوطن العربی حزب البعث العربی الاشتراکی
دندشلی ، مصطفی ؛  بیروت منشورات عویدات   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۷۰۴۳‬,‭د۷۱۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >الیونانی
روبیر، فرنان ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۳
شماره راهنما: ‭۸۸۰‬,‭۹۰۰۱‬,‭ر۷۶۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<المارکسیه =مارکسیه >بعد مارکس
پیر ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۴‬,‭‌پ۸۸۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<المواقف =مواقف >الاخلاقیه
مل ، رولاند ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۱۷۰‬,‭‌م۷۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
منظمه الامم المتحده
شومون ، شارل ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳‬,‭‌ش۷۳۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<الحضارات =حضارات >الافریقیه
پولم ، دنیز ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۹۱۶‬,‭۰۳۳‬,‭‌پ۸۲۹‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<النقد=نقد >البنیوی للحکایه
بارت ، رولان ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۳‬,‭‌ب۱۶۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >الایطالی
آریگی ، پل ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۸۵۰‬,‭۹‬,‭آ۴۵۴‌ف‍لاد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<الفلسفه =فلسفه >الفرنسیه من دیکارت الی سارتر
وال ، ژان آندره ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۱۹۴‬,‭و۲۳۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<المذاهب = مذاهب >الادبیه الکبری فی فرنسا
تیژم ، فیلیپ وان ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۸۴۰‬,‭۹‬,‭‌ت۹۳۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4