کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ن‍ع‌ گ‍س‍ت‍رش‌ س‍لاح‍ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍اس‍ت‌ ن‍ظام‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
م‍ن‍ع‌ گ‍س‍ت‍رش‌ س‍لاح‍ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌ -ای‍ران‌
م‍ن‍ع‌ گ‍س‍ت‍رش‌ س‍لاح‍ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
ش‍اک‍ر، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌
ک‍ی‍وان‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اص‍غ‍ر
ن‍وی‍ن‌، پ‍روی‍ز
م‍وس‍وی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
روح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
س‍اع‍د، ن‍ادر
ن‍ص‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ت‍دری‍س‌
خ‍رس‍ن‍دی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌، م‍رک‍ز آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ دف‍اع‍ی‌، گ‍روه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
اب‍رار م‍ع‍اص‍ر ت‍ه‍ران‌
م‍ج‍د
ح‍دی‍ث‌ راه‌ ع‍ش‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرونده هسته ای ایران :روندها و نظرها
تهران ابرار معاصر تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۷۴۷۰۹۵۵‬,‭‌پ۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شکوه ملی در فناوری هسته ای
نصری ، محسن ؛  اصفهان حدیث راه عشق   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۰۹۵۵،/۱۷۴۷‬,‭‌ن۴۶۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق هسته ای
تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۰۹۲۵‬,‭‌ح۶۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق خلع سلاح و حاکمیت دولتها
ساعد، نادر ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۷۴۷‬,‭‌س۱۷۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پایبندی جهانشمول :پیشنهاد راهبرد امنیت هسته ای امریکا
تهران خرسندی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۷۴۷‬,‭‌پ۲۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رژیم عدم گسترش هسته ای : مبادی و تحولات
شاکر، محمدابراهیم ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۷۴۷‬,‭‌ش۱۷۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
انرژی اتمی و موازین حقوقی
نوین ، پرویز ؛  تهران تدریس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۷۴۷‬,‭‌ن۸۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پروتکل الحاقی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران
موسویان ، حسین ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، معاونت پژوهشهای روابط بین الملل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۷۴۷‬,‭‌م۸۴۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
واکاوی سیاست کنترل صدور فناوری در استراتژی کلان آمریکا( ۱۹۴۵-۲۰۰۸)
کیوان حسینی ، اصغر ؛  تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی ، گروه تحلیل های ویژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۵۵‬,‭۰۳۳۵۷۳‬,‭‌ک۹۸۱و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای
روحانی ، حسن ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۰۹۵۵،/۱۷۴۷‬,‭ر۷۷۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک