کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ه‍رب‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ع‍ل‍وم‌ اداری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ورزش‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ار -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ق‌ -.ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
ورزش‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ق‍دم‍ی‌ پ‍ور، م‍رت‍ض‍ی‌
ب‍ی‍اب‍ان‍گ‍رد، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ن‍ی‍وم‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ لارن‍س‌
ب‍ای‌، م‍ای‍ک‍ل‌ آر.
رض‍وان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ه‍چ‌، م‍ری‌ ج‍و
م‍ه‍رب‍ان‌، ن‍ادر
ه‍ام‍ف‍ری‍ز، ج‍ان‌
ب‍اک‍ن‍ال‌، ه‍ی‍و
ب‍رگ‍رون‌، ب‍رای‍ان‌
ک‍ری‍ت‍ن‍ر، راب‍رت‌
م‍ت‍ق‍ی‌ زاده‌، ع‍ی‍س‍ی‌
دان‍ائ‍ی‌ ف‍رد، ح‍س‍ن‌
س‍ل‍طان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ب‍ه‍م‍ن‍ی‌ م‍طل‍ق‌، ی‍دال‍ل‍ه‌
ب‍ات‍ل‍ر، ری‍چ‍ارد
ف‍ای‍رس‍ت‍ون‌، ج‍وزف‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ن‍ش‍ر ج‍ان‍ان‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
م‍ه‍رب‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کشکول مهربان مجموعه ای از نکات شیرین و خواندنی
مهربان ، نادر ؛  [تهران ] مهربان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۰۸۹‬,‭ف‍ا‬,‭‌م۸۷۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلام نور
مهربان ، نادر ؛  [تهران ] مهربان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۸‬,‭‌م۸۷۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روان شناسی در ورزش
باتلر، ریچارد ؛  تهران مهربان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۰۱‬,‭‌ب۱۳۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل المنهج القویم
متقی زاده ، عیسی ؛  تهران مهربان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌م۲۴۳‌م‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده ی متون و نگارش فارسی
بهمنی مطلق ، یدالله ؛  تهران نشر جانان مهربان نشر   ، ۱۳۷۹-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌ب۸۸۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی
بیابانگرد، اسماعیل ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۳‬,‭‌ب۸۹۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کار
مقدمی پور، مرتضی ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌م۷۲۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تیم های موفق :چگونه تیمی موفق داشته باشیم
هامفریز، جان ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۰۶۹‬,‭‌ه۳۵۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های پژوهش اجتماعی :رویکردهای کیفی و کمی
نیومن ، ویلیام لارنس ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۹- ۱۳۹۰ -۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌ن۹۹۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م‌ج۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت ( عملیات برتر)
کریتنر، رابرت ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭‌ک۴۸۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت دانش :درک و شناخت آنچه در MK وجود دارد یا ندارد، بحث در خصوص موضوعات اجرایی و چالش های مدیریت ، بررسی و تست تکنولوژی های توانمند، طراحی و تدوین بهترین عملکردها درMK
برگرون ، برایان ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۷-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۳۸‬,‭‌ب۴۶۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تئوری سازمان :مدرن ، نمادین -تفسیری پست مدرن
هچ ، مری جو ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۰-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۳۵‬,‭‌ه۴۴۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه سازمان :مدرن ، نمادین -تفسیری و پست مدرن
هچ ، مری جو ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ - ۱۳۹۴ -۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۳۵‬,‭‌ه۴۴۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مباحث کلیدی در مدیریت دانش جدید
فایرستون ، جوزف ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۷-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۳۸‬,‭‌ف۱۹۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان
سلطانی ، حسن ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭‌س۶۵۱‌ف‍لا‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اعداد شگفت آور در مدیریت منابع انسانی :معیارهایی اساسی برای دستیابی به نتایج بهتر
باکنال ، هیو ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭‌ب۲۵۲‌ف‍لا‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مدیریت و استراتژی کسب و کار
بای ، مایکل آر. ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۱-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۱۲‬,‭‌ب۲۹۷‌ف‍لار‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دولتی نوین :پژوهشی انتقادی
دانائی فرد، حسن ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۵۱‬,‭د۲۳۴‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی استراتژیک کاربردی
رضوانی ، حمیدرضا ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۱۲‬,‭ر۵۷۸‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9