کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍واد م‍خ‍در -م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ال‍ی‍زئ‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
م‍ظف‍ری‌، اح‍م‍د،۱۳۳۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
وف‍اق‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظرات قضایی در جرایم مواد مخدر
مظفری ، احمد،۱۳۳۷ - ، گردآورنده ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۷۰۲۶۴۳،/۵۵۰۲۷‬,‭‌م۶۴۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علوم جنایی :گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران وفاق   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۷۷‬,‭‌ع۸۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در رویه قضائی
سلیمی الیزئی ، فرشته ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۷۷‬,‭‌س۷۱۱‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک