کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍واف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
م‍واف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز
 
ناشر:
دارغ‍ری‍ب‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حرکه التجدید فی الشعر العباسی
موافی ، محمد عبدالعزیز ؛  قاهره دارغریب للطباعه و النشر و التوزیع   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴۰۹‬,‭‌م۸۲۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک