کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ وال‍ن‍ش‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ب‍را، ج‍ب‍رااب‍راه‍ی‍م‌، ۱۹۲۶ - - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ب‍ن‌ ج‍ل‍ون‌، طاه‍ر، ۱۹۴۴ - م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍ن‍ی‍ف‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ۱۹۳۳ - ۲۰۰۴ م‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادب‍ی‍ات‌ غ‍رب‌ -ت‍اری‍خ‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ - ق‍رن‌۲۰ م‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ع‍ب‍اس‌، اح‍س‍ان‌، ۱۹۲۰-۲۰۰۳ م‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍لائ‍ک‍ه‌، ن‍ازک‌، ۱۹۲۳ - ن‍ق‍د وت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ص‍ای‍غ‌، وج‍دان‌
ح‍ف‍ن‍ی‌، زی‍ن‍ب‌
ن‍اب‍ل‍س‍ی‌، ش‍اک‍ر
ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ل‍وی‌
ص‍لاح‌، ص‍لاح‌
م‍ن‍ی‍ف‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
ب‍ک‍ار، ی‍وس‍ف‌
ع‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ح‍ور، م‍ح‍م‍د
خ‍ل‍ی‍ل‌، م‍ح‍م‍دح‍اج‌
ک‍اری‍ف‍ال‌، م‍ای‍ک‍ل‌
اب‍وش‍اور، رش‍اد
دح‍ی‍ات‌، ع‍ی‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ وال‍ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<المرشد=مرشد >الی الادب
کاریفال ، مایکل ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌ک۱۶۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحت سماء الکلاب
صلاح ، صلاح ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ص۷۷۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اشتات قراءات ادبیه و نقدیه
حور، محمد ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌ح۹۱۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه الایقاع فی الشعر العربی
هاشمی ، علوی ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ه۲۵۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حوارات احسان عباس
بکار، یوسف ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ع۲۷۵/‌س‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نازک الملائکه الناقده
علی ، عبدالرضا ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌م۷۵۱/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الصور= صور >الاستعاریه فی الشعر العربی الحدیث رویه بلاغیه لشعریه الاخطل الصغیر
صایغ ، وجدان ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭‌ص۳۵۵‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الاسیر = اسیر >الصغیر قصص للفتیان و الفتیات
خلیل ، محمدحاج ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌خ۶۹۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<النظریه = نظریه >النقدیه الغربیه من افلاطون الی بوکاشیو
دحیات ، عید ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭د۳۸۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نساء فوق خط الاستواء
حفنی ، زینب ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ح۶۵۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قصه حب مجوسیه
منیف ، عبدالرحمن ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌م۸۱۸‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدار الصحراء دراسه فی ادب عبدالرحمن منیف
نابلسی ، شاکر ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۱۹۹۱م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌م۸۱۸/‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<الموت = موت >غناء
ابوشاور، رشاد ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۱۸۸‌مو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<القلق = قلق >و تدبحید الحیاه :کتاب تکریم جبرا ابراهیم جبرا
بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ج۲۸۱/‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<الاغتراب = اغتراب >دراسه تحلیلیه لشخصیات الطاهربن جلون الروائیه
عبدالله ، یحیی ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ب۶۹۶/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک