کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ اع‍راب‌ و اس‍رائ‍ی‍ل‌،۱۹۴۹-۱۹۴۸
ش‍اب‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۱۹۳۴-۱۹۰۹ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ج‍ن‍گ‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ک‍ام‍و، آل‍ب‍ر،۱۹۶۰-۱۹۱۳ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍ل‍وم‌ -ت‍اری‍خ‌
اب‍وش‍ب‍ک‍ه‌، ال‍ی‍اس‌،۱۹۴۷-۱۹۰۳ -. ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ان‍دل‍س‌ -ت‍اری‍خ‌
ش‍وق‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۸۶۸ - ۱۹۳۲ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ب‍غ‍داد -ق‍رن‌۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌
ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍رن‌۱۹
ش‍ق‍ی‍ری‌، اح‍م‍د،۱۹۰۸-
ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -ت‍اری‍خ‌ -۱۹۱۷- ۱۹۴۸
خ‍واب‍گ‍زاری‌
ی‍م‍ن‌ -ت‍اری‍خ‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ک‍وی‍ت‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ب‍ی‍ت‌ ال‍م‍ق‍دس‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ی‍ه‍ود و ع‍رب‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ب‍ره‌، ژوم‍ن‌
س‍ل‍ی‍م‌، م‍ح‍م‍دع‍ب‍دال‍روف‌
ک‍لاوزوی‍ت‍س‌، ک‍ارل‌
ک‍رخ‍ی‌، ح‍ات‍م‌
ف‍رح‍ات‌، س‍ع‍ی‍د
ن‍اب‍ل‍س‍ی‌، ع‍ب‍دال‍غ‍ن‍ی‌ ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ع‍ن‍ب‍ت‍اوی‌، ع‍دن‍ان‌ ف‍ائ‍ق‌
ع‍وض‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍زم‍ح‍م‍د
ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌، ع‍رف‍ان‌
ب‍رن‍ال‌، ج‍ان‌ دزم‍ون‍د
ک‍ورت‍ی‍س‌، ج‍ان‌
ق‍اس‍م‍ی‍ه‌، خ‍ی‍ری‍ه‌
ب‍اف‍ق‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍دع‍ب‍دال‍ق‍ادر
ع‍وض‌، ری‍ت‍ا
اوروس‍ی‍وس‌
طه‌، م‍ت‍وک‍ل‌
ع‍ل‍ی‌، ف‍لاح‌ خ‍ال‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
<ال‍>م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ العالم
اوروسیوس ؛  بیروت <ال>موسسه العربیه للدراسات و النشر   ،
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌ف‍لا۹۲۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الیمن القدیم
بافقیه ، محمدعبدالقادر ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۵م
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۳۲۰۲‬,‭‌ب۲۳۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حکایه قریه قری فلسطینیه مدمره عام ۱۹۴۸ فی منطقه القدس
بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۰۵‬,‭‌ح۷۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<العلم = علم >فی التاریخ
برنال ، جان دزموند ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۲
شماره راهنما: ‭۵۰۹‬,‭‌ب۴۷۸‌ع‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<القدس = قدس >، ایمان و جهاد
نظام الدین ، عرفان ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۷
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۴‬,‭‌ن۴۸۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معجم تفسیرالاحلام :تعطیر الانام فی تعبیر المنام ، و هو خلاصه ما کتبه الافدمون فی تفسیر الاحلام کابن سیرین و ابن شاهین و غیرهم
نابلسی ، عبدالغنی بن اسماعیل ؛  بیروت <ال>موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۴۱۰ه.
شماره راهنما: ‭۱۳۵‬,‭۳‬,‭‌ن۱۱۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه فی تاریخ فلسطین الحدیث .۱۹۱۴-۱۸۳۱
عوض ، عبدالعزیزمحمد ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۳
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۰۳‬,‭‌ع۹۷۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الوجیز= وجیز >فی الحرب
کلاوزویتس ، کارل ؛  بیروت <ال>موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۳۵۵‬,‭۰۲‬,‭‌ک۶۳۴و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اعلام الشاعر العربی الحدیث :ابوالقاسم الشابی
عوض ، ریتا ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ش۱۱۲/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اعلام الشعر العربی الحدیث :احمد شوقی
عوض ، ریتا ؛  بیروت <ال>موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ش۷۲۶/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اعلام الشعر العربی الحدیث الیاس ابوشبکه
عوض ، ریتا ؛  بیروت <ال>موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ف‍لا۱۸۸/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<الحرب = حرب >العربیه الاسرائیلیه ۱۹۴۸ - ۱۹۴۹ و تاسیس اسرائیل
علی ، فلاح خالد ؛  بیروت <ال>موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۲
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۰۴۲‬,‭‌ع۸۳۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
احمد الشقیری :زعیما فلسطینا و رائدا عربیا
قاسمیه ، خیریه ؛  [کویت ] موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۰۴‬,‭‌ش۵۷۴/‌س‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<البیر=بیر >کامو
بره ، ژومن ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۱
شماره راهنما: ‭۸۴۸‬,‭۹۱۴۰۹‬,‭‌ک۲۹۲/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نشاه الوکاله الیهودیه لفلسطین منذ انشائها و حتی قیام دوله اسرائیل ۱۹۴۸-۱۹۲۲
سلیم ، محمدعبدالروف ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۲
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴‬,‭‌س۶۸۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقالات نقدیه فی الادب الکویتی الحدیث
فرحات ، سعید ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۱م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌ف۳۸۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجالس الادب فی بغداد
کرخی ، حاتم ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۴۲۴ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌ک۴۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<الاعمال = اعمال >الشعریه
طه ، متوکل ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۴۲۴ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭ط۹۳۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<المرسد=مرسد >الی الاداره
کورتیس ، جان ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭‌ک۷۹۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حکایتنا فی الاندلس
عنبتاوی ، عدنان فائق ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۹
شماره راهنما: ‭۹۴۶‬,‭۰۲‬,‭‌ع۹۵۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8