کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ ن‍س‍ل‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۳ ق‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
اف‍ش‍ارس‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
ف‍روغ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ ن‍س‍ل‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به آذربایجان غربی
افشارسیستانی ، ایرج ؛  تهران موسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۳۳‬,‭‌ف‍لا۶۴۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<۳۳= سی و سه >غزل برگزیده از غزلیات عرفانی فروعی بسطامی
فروغی ، عباس بن موسی ؛  تهران موسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ف۶۱۶د/‌ب‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک