کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍درس‍ه‌ ب‍ره‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍دارس‌ -ای‍ران‌
آم‍وزش‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۵۹۷- ۶۷۲ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( اب‍ت‍دای‍ی‌)
 
پدیدآور:
رووف‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍وی‍داده‍م‌، م‍ه‍دی‌
م‍ت‍ق‍ی‌زاده‌، ع‍ی‍س‍ی‌
ش‍م‍اس‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍ی‌
ال‍م‍اس‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍درس‍ه‌ ب‍ره‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
یاد دادن برای یاد گرفتن
رووف ، علی ؛  تهران موسسه فرهنگی مدرسه برهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵۲۳‬,‭ر۸۵۹‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فناوری اطلاعات در آموزش ابتدایی پیشنهادها و راهکارها
تهران موسسه فرهنگی مدرسه برهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۰۷‬,‭‌ف۸۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هفت شهرعشق :گزیده ای از شعرهای :فردوسی ، سنایی ، مولوی ، سعدی ، حافظ، صائب و بیدل
الماسی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی مدرسه برهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸‬,‭‌ف‍لا۷۳۵‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانش آموز عربی - فارسی ، فارسی - عربی :شامل تمامی واژه های کتابهای درسی همراه با دیگر لغات و ترکیبات و اصطلاحات مورد نیاز دانش آموزان
متقی زاده ، عیسی ؛  تهران موسسه فرهنگی مدرسه برهان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌م۲۴۳‌ف‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خواجه نصیر طوسی
شماسی ، عبدالحی ؛  تهران موسسه فرهنگی مدرسه برهان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۹۸‬,‭‌ن۴۶۸/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیام مدرسه
نویدادهم ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی مدرسه برهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۶‬,‭‌ن۸۲۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک