کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ض‍ا و ق‍در
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ج‍اج‍رم‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ای‍ران‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ -م‍ش‍اوره‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رزائ‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ف‍ری‍ب‍ا
س‍الاری‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌
س‍اع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
ف‍ره‍م‍ن‍د، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌ ج‍اج‍رم‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ق‍اض‍ی‌، ق‍اس‍م‌
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌ .اس‌.
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار در علوم اجتماعی با کاربرد نرم افزار cp/sspS+در پژوهش های اجتماعی
ساعی ، علی ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۵۱۹‬,‭۵۰۲۴۳۰۲۸۵‬,‭‌س۱۸۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان از خواجه نظام الملک تا مطهری
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۹۲۲‬,‭آ۴۶۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی به زبان C
گاتفرید، بایرون .اس . ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹س‌/۱۳۳‬,‭‌گ۱۲۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه ها و روشهای مشاوره و روان درمانی
قاضی ، قاسم ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۴‬,‭‌ق۲۴۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مسائل اجتماعی
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۶۱‬,‭۱‬,‭آ۴۶۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قضا و قدر
سالاری ، عزیزالله ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۶۵‬,‭‌س۱۹۸‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مشاهیر جاجرم
علیزاده جاجرم ، حسین ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۸۲۴۸۰۹۲۲‬,‭‌ع۸۵۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی سنتی ایران
فرهمند، ابوالقاسم ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۷۸۹‬,‭۰۹‬,‭‌ف۶۵۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عربی ( به زبان ساده )برای دانش آموزان و داوطلبان کنکور
میرزائی مقدم ، فریبا ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۷‬,‭‌م۹۳۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک