کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ل‍م‍ان‌ -رواب‍ط ب‍ا ش‍اگ‍ردان‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌ -درم‍ان‌
ک‍ار -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
وای‍ت‌، ک‍ی‍ت‌
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
اح‍م‍دی‌، م‍س‍ع‍ود
ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌
ب‍رت‍ی‍وم‌، ف‍ران‍س‍وا
رات‍وس‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
پ‍ن‍اه‌اف‍زار: م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی آموزش و پرورش
تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۱۰۲۳‬,‭ر۷۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی عمومی
راتوس ، اسپنسر ؛  [تهران ] موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭ر۱۲۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کاربردی برای مدیران در خانه ، مدرسه و سازمان ( با تاکید بر مباحث روان شناسی بالینی )
ساعتچی ، محمود ؛  موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۰۰۱۹‬,‭‌س۱۷۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و روان درمانی ( نظریه ها و راهبردها)
ساعتچی ، محمود،۱۳۲۰ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۴،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۴‬,‭‌س۱۷۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی درمان افسردگی
تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۵۲۷‬,‭ر۲۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه تحقیق در روانشناسی ( علوم انسانی )
برتیوم ، فرانسوا ؛  [تهران ] پناه افزار: موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۷۲‬,‭‌ب۴۲۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کار
ساعتچی ، محمود ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌س۱۷۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش
صافی ، قاسم ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۲‬,‭‌ص۲۶۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت ( مدیریت عمومی )
احمدی ، مسعود ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت
تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۱۰۲۳‬,‭ر۷۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<۹=نه [>نه ]راز زنانی که هر چه می خواهند به دست می آورند
وایت ، کیت ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۱‬,‭و۳۴۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک