کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -دس‍ت‍ور
پ‍اک‍س‍ت‍ان‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ج‍راح‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌،۵۳۰ ؟-۶۱۴؟ق‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ع‍ل‍وم‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍الازاده‌، پ‍روی‍ز
م‍روس‍ت‍ی‌، اح‍م‍د
ازک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌
دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌
ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌
ض‍ی‍اءح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
س‍ن‍س‍ام‌، رزم‍اری‌
آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
ث‍روت‍ی‍ان‌، ب‍ه‍روز
گ‍ری‍ن‌، ج‍ان‌ ه‍رب‍رت‌
ص‍دری‌اف‍ش‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌: ق‍ق‍ن‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ زبان فارسی امروز
صدری افشار، غلامحسین ؛  [تهران ] موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۳‬,‭‌ص۵۱۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پیش دانشگاهی انگلیسی -فارسی
سنسام ، رزماری ؛  [تهران ] موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌س۷۷۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان انگلیسی :ویژه دروس دستور زبان و واژه شناسی
ضیاءحسینی ، محمد ؛  تهران موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ح۵۷۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی انگلیسی -فارسی ( واژه نامه مصور پزشکی :)شامل واژه ها، اصطلاحات و ... =yranoitcid lacidem detartsulli s'dnalroD
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ؛  تهران موسسه نشر کلمه : ققنوس   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۳‬,‭د۷۵۲‌ف‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اساس فیزیولوژی بالینی
گرین ، جان هربرت ؛  [تهران ] موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۶۱۲‬,‭‌گ۴۲۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم و تکنولوژی :انگلیسی -فارسی
بالازاده ، پرویز ؛  [تهران ] موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۵۰۳‬,‭‌ب۲۵۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آئینه غیب نظامی گنجه ای در مثنوی مخزن الاسرار
ثروتیان ، بهروز ؛  تهران موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌ن۴۸۹/‌س‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سفرنامه پاکستان نگرشی به تاریخ و فرهنگ
صافی ، قاسم ؛  تهران موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۴۹۱۰۴۵‬,‭‌ص۲۶۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جامعه شناسی در ایران
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۹۵۵‬,‭آ۴۶۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی توسعه
ازکیا، مصطفی ؛  تهران موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۴۵۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جراحی عمومی و جراحی در مجروحین جنگ برای پرستاران و رشته های پیراپزشکی
مروستی ، احمد ؛  [تهران ] موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۶۱۷‬,‭۰۲۳۳‬,‭‌م۴۸۵‌ج‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک