کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍وس‍وی‌، اح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍وی‌، اح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون اصول المحاکمات المدنیه اللبنانیه :المرسوم الاشتراعی رقم ۸۳/۹۰ مع تعدیلاته :بالقانون رقم ۵۲۹ تاریخ ۱۹۹۶/۶/۲۰ و القانون رقم ۱۴۴ تاریخ ۱۹۹۹/۱۰/۲۹ و المرسوم رقم ۳۸۰۰ تاریخ ۲۰۰۰/۹/۶ و القانون رقم ۴۴۰ تاریخ ۲۰۰۲/۸/۱
موسوی ، احمدحسین ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌م۸۴۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون اصول المحاکمات الجزائیه اللبنانی :قانون رقم ۳۲۸ الصادر فی ۲۰۰۱/۸/۲ المعدل بالقانون رقم ۳۵۹ الصادر فی ۲۰۰۱/۸/۱۶ والقانون رقم ۷۱۰ الصادرفی ۲۰۰۵/۱۲/۹ والقانون رقم ۱۱۱ الصادر فی ۲۰۱۰/۷/۱
موسوی ، احمدحسین ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌م۸۴۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون الموجبات و العقود اللبنانی الصادر بتاریخ ۱۹۳۲/۳/۹ و تعدیلاته
موسوی ، احمدحسین ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌م۸۴۲‌ق‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک