کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ج‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۲۰ - -م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ش‍ج‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۰ - - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ه‍ا
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ -ای‍ران‌ -ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ج‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۲۰-
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -ق‍رن‌۱۴
رش‍ی‍دی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۳۰۴ - ، خ‍اطرات‌
م‍ح‍م‍دی‌ م‍لای‍ری‌ -، م‍ح‍م‍د -، ۱۲۹۰ - ۱۳۸۱ -- ی‍ادن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍وس‍ی‍ق‍دان‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌، رح‍ی‍م‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ص‍ف‍وت‌، داری‍وش‌
رش‍ی‍دی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ش‍م‍س‌ال‍ع‍ل‍م‍اء گ‍رگ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۰۵-۱۲۷۵ ق‌
ب‍ن‍ک‍دار، س‍روش‌
ف‍ره‍م‍ن‍د، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ف‍اراب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
ش‍ج‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌، رح‍ی‍م‌
م‍ج‍رد، ن‍اص‍ر
ق‍ان‍ع‍ی‌ ف‍رد، ع‍رف‍ان‌
ح‍ری‍ری‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
دادار
ک‍ت‍اب‌ ف‍را
ک‍ت‍اب‍س‍رای‌ ب‍اب‍ل‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌
س‍ن‍ای‍ی‌
ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
ت‍وس‌
ف‍راگ‍ف‍ت‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ و ال‍وث‍ائ‍ق‌ ال‍ق‍وم‍ی‍ه‌
ه‍ی‍رم‍ن‍د
ع‍طای‍ی‌
م‍ج‍رد
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظری به موسیقی
خالقی ، روح الله ؛  تهران صفی علیشاه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۱۵‬,‭‌خ۲۱۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درباره هنر و ادبیات :گفت و شنودی با حسین دهلوی ، علی تجویدی
حریری ، ناصر ؛  بابل کتابسرای بابل   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۰۶۲‬,‭‌ح۴۳۷دد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت موسیقی ایران
خالقی ، روح الله ؛  تهران صفی علیشاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۷۸۹‬,‭۰۹‬,‭‌خ۲۱۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی کوتاه درباره استادان موسیقی ایران و الحان موسیقی ایرانی
صفوت ، داریوش ؛  تهران ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۷۸۹‬,‭۰۹۲۲‬,‭‌ص۷۳۴‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی سنتی ایران
فرهمند، ابوالقاسم ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۷۸۹‬,‭۰۹‬,‭‌ف۶۵۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساز و آهنگ باستان ، یا، تاریخ موسیقی
شمس العلماء گرگانی ، محمدحسین ،۱۳۰۵-۱۲۷۵ ق ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ش۶۴۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سروش مردم :اندیشه ها و عقاید محمدرضا شجریان درباره آواز و هنر موسیقی
قانعی فرد، عرفان ؛  تهران دادار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۷۸۹‬,‭۰۹۲‬,‭‌ق۳۱۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راز مانا[ دیدگاهها، زندگی و آثار استاد آواز ایران ]
شجریان ، محمدرضا ؛  تهران کتاب فرا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۷۸۹‬,‭۰۹‬,‭‌ش۳۸۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برگی از باغ
مجرد، ناصر ؛  تهران مجرد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۷۸۹‬,‭۰۹‬,‭‌م ۲۷۸ ‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حکایت نگفته شرح مستند و مصور زندگی و گزیده ای از آثار آهنگین رحیم معینی کرمانشاهی
معینی کرمانشاهی ، رحیم ؛  تهران سنایی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۶۸۴/‌س‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الموسیقی الکبیر
فارابی ، محمدبن محمد ؛  قاهره دارالکتب و الوثائق القومیه   ، ۰۹م ۲۰
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۰۹‬,‭‌ف۱۲۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بررسی الگوی استفاده از موسیقی در بین نوجوانان و جوانان
بنکدار، سروش ؛  تهران پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۸‬,‭‌ب۷۱۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هزار گلخانه آواز
شجریان ، محمدرضا ؛  قم فراگفت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۷۸۹‬,‭۰۹۲‬,‭‌ش۳۸۵‌ه‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب موسیقی کبیر
فارابی ، محمدبن محمد ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۰۹‬,‭‌ف۱۲۷‌کآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
عطر گیسو( خاطره ها و نغمه ها)
رشیدی کاشانی ، امین الله ؛  تهران عطایی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۷۸۹‬,‭۰۹۲‬,‭ر۵۵۵‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
یادگارنامه دکتر محمد محمدی ملایری ، بیست و یک گفتار :همراه با بخش منتشر نشده از تاریخ و فرهنگ ایران ( موسیقی ایرانی در دوره ساسانیان )
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۱۴۴۵-۷ ،آدرس ناشر :خ دانشگاه - نرسیده به انقلاب - کوچه پور جوادی - پلاک ۵ توس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭CT‬,‭۲۰۳،/‌ف۲۸،‌ی۱۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک