کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ق‍اس‍م‍ی‌، خ‍ال‍د
ع‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ن‍وف‍ل‌، ی‍وس‍ف‌
ع‍ب‍ود، خ‍ازن‌
ع‍اب‍دی‍ن‌، س‍ام‍ی‌
ف‍اراب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دارال‍ح‍رف‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ و ال‍وث‍ائ‍ق‌ ال‍ق‍وم‍ی‍ه‌
دار ال‍ح‍داث‍ه‌
ال‍ش‍رک‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی شعر عربی ، سنتی و نو
علی ، عبدالرضا ؛  بابلسر دانشگاه مازندران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ع۸۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الغناء=غناء >فی قصر الخلیفه المامون و اثره علی العصر العباسی
عابدین ، سامی ؛  بیروت دارالحرف العربی   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۹۱۷۴۹۲۷‬,‭‌ع۱۲۷‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الاواصر=اواصر >الغنائیه بین الیمن و الخلیج
قاسمی ، خالد ؛  بیروت دار الحداثه   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۹۱۷۴۹۲۷‬,‭‌ق۱۹۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الموسیقی =موسیقی >و الغناء عند العرب من الجاهلیه الی نهایه القرن العشرین
عبود، خازن ؛  بیروت دارالحرف العربی   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۹۱۷۴۹۲۷‬,‭‌ع۴۳۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الموسیقی الکبیر
فارابی ، محمدبن محمد ؛  قاهره دارالکتب و الوثائق القومیه   ، ۰۹م ۲۰
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۰۹‬,‭‌ف۱۲۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
استشفاف الشعر
نوفل ، یوسف ؛  لونجمان الشرکه المصریه العالمیه للنشر   ، ۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ن۸۱۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب موسیقی کبیر
فارابی ، محمدبن محمد ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۰۹‬,‭‌ف۱۲۷‌کآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک