کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۷۲-۶۰۴ ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍رف‍ان‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۷ ق‌
ن‍ث‍ر ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۷ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۷ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۷ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۷
 
پدیدآور:
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴ - ۶۷۲ ق‌.
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ، ۶۷۲-۶۰۴ ق‌
ژوزف‌، ادوارد، ۱۲۸۲ - ، ش‍ارح‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۷۲-۶۰۴ ق‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴ - ۶۷۲ ق‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۷۲-۶۰۴ ق‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۰۴ - ۶۷۲ ق‌
وی‍ن‍ف‍ی‍ل‍د، ادوارد ه‍ن‍ری‌،۱۹۲۲-۱۸۳۶ . اق‍ت‍ب‍اس‌ ک‍ن‍ن‍ده‌
 
ناشر:
روزن‍ه‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
دارال‍ف‍ک‍ر
ن‍گ‍اه‌
راد
اف‍ش‍اری‌
طل‍وع‌
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ زی‍ب‍ا
پ‍وی‍ا
ج‍اوی‍دان‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ه‍رم‍س‌؛ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌
م‍رواری‍د
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
اس‍اطی‍ر
آوا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ س‍ن‍ائ‍ی‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقالات مولانا( فیه ما فیه )
مولوی ، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴ - ۶۷۲ ق . ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۲۵‬,‭‌م۸۴۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تعالیم مولوی
وینفیلد، ادوارد هنری ،۱۹۲۲-۱۸۳۶ . اقتباس کننده ؛  تهران آوا   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۲۸‬,‭۹۰۸‬,‭و۹۸۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طوطیان
ژوزف ، ادوارد، ۱۲۸۲ - ، شارح ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م/‌شژ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزینه مثنوی مولوی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، ۶۷۲-۶۰۴ ق ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م/‌ب‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قحط خورشید
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد،۶۰۴ - ۶۷۲ ق ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌ش/‌ب‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد ؛  [تهران ] جاویدان   ، ۱۳۲۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م‬,‭۱۳۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کلیات مثنوی معنوی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، ۶۷۲-۶۰۴ ق ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م‬,‭۱۳۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی معنوی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، ۶۷۲-۶۰۴ ق ؛  [تهران ] طلوع   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی معنوی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد ، ۶۷۲-۶۰۴ ق ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی معنوی مولوی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، ۶۷۲-۶۰۴ ق ؛  تهران پویا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی معنوی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، ۶۷۲-۶۰۴ ق ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بانگ نای داستانهای مثنوی مولوی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، ۶۷۲-۶۰۴ ق ؛  تهران راد   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م/‌ب‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ابیات برگزیده از دیوان مثنوی معنوی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، ۶۷۲-۶۰۴ ق ؛  تهران چاپخانه زیبا   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م/‌ب‌س‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
لب لباب مثنوی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد ؛  قم افشاری   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م/‌ب‌ک‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شرح اسرار مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، ۶۷۲-۶۰۴ ق ؛  تهران کتابخانه سنائی   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م/‌ش‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رباعیات مولانا جلال الدین رومی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، ۶۷۲-۶۰۴ ق ؛  دمشق دارالفکر   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹ر‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده دیوان شمس تبریزی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، ۶۷۲-۶۰۴ ق ؛  تهران امیرکبیر   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹د/‌ب‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی معنوی (از روی نسخه ۶۷۷ ه.ق )
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، ۶۷۲-۶۰۴ ق ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی معنوی
مولوی ، جلال الدین محمد بن محمد، ۶۰۴ - ۶۷۲ ق ؛  تهران هرمس ؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک