کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ش‍روق‌ ال‍دول‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍دال‍م‍ن‍ع‍م‌، م‍ح‍م‍د ن‍ورال‍دی‍ن‌
اف‍خ‍م‍ی‌، ب‍ه‍روز
پ‍ی‍رزاد، زوی‍ا
ت‍وح‍ی‍دی‌، ف‍ره‍اد
 
ناشر:
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ش‍روق‌ ال‍دول‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معجم المصطلحات السیاسیه و العسکریه ( فارسی -عربی )
عبدالمنعم ، محمد نورالدین ؛  القاهره مکتبه الشروق الدولیه   ، ۱۴۲۳ه=۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۳‬,‭‌ع۳۸۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساطفی المصابیح
پیرزاد، زویا ؛  قاهره مکتبه الشروق الدولیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌پ۸۹۹‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شوکران
افخمی ، بهروز ؛  قاهره مکتبه الشروق الدولیه   ، ۱۴۲۵ه ، ۲۰۰۴ م
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۷۲‬,‭‌ف‍لا۶۲۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دنیا
توحیدی ، فرهاد ؛  قاهره مکتبه الشروق الدولیه   ، ۱۴۲۵ه ، ۲۰۰۴ م
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۷۲‬,‭‌ت۷۹۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک