کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ زی‍ن‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌)
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍وی‌، اح‍م‍د
ع‍ی‍د، ادوار
زی‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ رج‍ب‌ م‍ح‍م‍دخ‍ل‍ف‌
اب‍وع‍ی‍د، ال‍ی‍اس‌
 
ناشر:
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍س‍ن‍ه‍وری‌ م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ زی‍ن‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ زی‍ن‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه الاثبات فی اصول المحاکمات المدنیه و الجزائیه
ابوعید، الیاس ؛  مکتبه زین الحقوقیه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ف‍لا۱۹۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قواعد الترجیح بین ادله الاثبات المتعارضه فی الدعوی المدنیه ( دراسه مقارنه )
زیدی ، حسین رجب محمدخلف ؛  بغداد بیروت مکتبه السنهوری مکتبه زین الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۶۴‬,‭ز۸۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<المسوولیه = مسوولیه >المدنیه للحفاظ علی الاشیاء :دراسه مقارنه
موسوی ، احمد ؛  بیروت مکتبه زین الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۴‬,‭‌م۸۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اثر انخفاض قیمه العمله علی الالتزامات المدنیه ( نظریه الحوادث الطارئه )
عید، ادوار ؛  بیروت مکتبه زین الحقوقیه   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۲۰۲‬,‭‌ع۹۸۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک