کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ی‍زان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
چ‍ک‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ اداری‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ق‍رآن‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌)
ق‍رارداده‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ف‍ق‍ه‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
 
پدیدآور:
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌
آخ‍ون‍دی‌، م‍ح‍م‍ود
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
ص‍ف‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر
پ‍ی‍ک‍ا، ژرژ
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌
پ‍ی‍م‍ان‍ی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍رع‍ش‍ی‌ ش‍وش‍ت‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ن‍ب‍وی‌ رض‍وی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ان‍ص‍اری‌، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌
ص‍در، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
م‍ی‍رع‍ب‍اس‍ی‌، ب‍اق‍ر
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ م‍ج‍د س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ی‍زان‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ار دادگ‍س‍ت‍ر م‍ی‍زان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ م‍ی‍زان‌ دادگ‍س‍ت‍ر
م‍ی‍زان‌
دادگ‍س‍ت‍ر م‍ی‍زان‌
دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ی‍زان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی کیفری
آخوندی ، محمود ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجد سازمان چاپ و انتشارات میزان   ، ۱۳۷۴- ۱۳۸۴ - ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ -۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۵‬,‭آ۲۴۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
هاشمی ، محمد ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی میزان دادگستر   ، ۱۳۷۲- ۱۳۸۰ -۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵‬,‭‌ه۲۵۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی
صفایی ، حسین ؛  میزان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹‬,‭‌ص۶۷۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری بین الملل اسلامی
حسینی نژاد، حسینقلی ؛  نشر میزان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭‌ح۶۱۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی
صفایی ، حسین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭‌ص۶۷۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین جزائی شامل قانون حدود و قصاص و...
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] دفتر حقوقی میزان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی
صادقی ، محمدهادی ؛  تهران میزان   ، ۱۳۷۶- ۱۳۸۷ - ۱۳۸۹ -۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ص۱۹۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی
صفایی ، حسین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ص۶۷۸‌م‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه حقوق اسلامی فارسی -انگلیسی
میرمحمدصادقی ، حسین ؛  [تهران ] نشر میزان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۰۳‬,‭‌م۹۶۱و‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انسان مسئول و تاریخ ساز از دیدگاه قرآن
صدر، محمدباقر ؛  نشر میزان   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۹‬,‭‌ص۴۷۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی
پیکا، ژرژ ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی میزان   ، ۱۳۷۰-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭‌پ۹۶۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری بین الملل
حسینی نژاد، حسینقلی ؛  تهران میزان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۷۷‬,‭‌ح۶۱۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کلیات حقوق اداری از لحاظ نظری ، عملی و تطبیقی
انصاری ، ولی الله ؛  نشر میزان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۰۶‬,‭‌ف‍لا۸۸۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه حقوق جزا
میرمحمدصادقی ، حسین ؛  [تهران ] میزان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۰۳‬,‭‌م۹۶۱و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی
کاتوزیان ، ناصر ؛  تهران شرکت انتشار دادگستر میزان   ، ۱۳۷۱-۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ک۱۲۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آئین تنظیم قراردادها
کشاورز، بهمن ؛  [تهران ] میزان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ک۵۶۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن با توجه به قانون اصلاحی ۷۲
نبوی رضوی ، علی اصغر ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ن۲۶۹‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام
مرعشی شوشتری ، محمدحسن ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭‌م۴۶۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی مشتمل بر
پیمانی ، ضیاءالدین ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۴-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌پ۹۸۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل عمومی
میرعباسی ، باقر ؛  تهران دادگستر میزان   ، ۱۳۷۶- ۱۳۸۹ -۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭‌م۹۲۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9